• Interpretacja indywidualn...
  10.12.2022

IPPP1/443-1338/11-2/AS

Interpretacja indywidualna
z dnia 2 grudnia 2011

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 733 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana/Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.08.2011 r. (data wpływu 02.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania oraz przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur w formie elektronicznej – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 02.09.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania oraz przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka Sp. z o.o. (dalej: Spółka) świadczy usługi leasingu. Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość wystawianych przez Spółkę faktur, Spółka zamierza wdrożyć elektroniczny obieg faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów faktur) w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dalej: Rozporządzenie).

W związku z powyższym, Spółka zamierza zrezygnować z wystawiania faktur w formie papierowej w stosunku do tych kontrahentów (dalej: Klient), którzy zaakceptują otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dalej: faktury elektroniczne). Faktury elektroniczne będą wystawiane i przesyłane przez Spółkę po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Klienta na wystawianie oraz przesyłanie faktur w takiej formie (od dnia następującego po dniu akceptacji).

Faktury elektroniczne będą przesyłane tylko do tych odbiorców (Klientów), którzy wyrażą na to zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej, dokonanej zgodnie z § 3 ust. 1-2 Rozporządzenia.

Spółka zamierza wystawiać faktury elektroniczne w formacie PDF i przesyłać je Klientom, którzy uprzednio wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BILIX (dalej: BILIX) oferowanego przez K. S.A. (dalej: K. S.A.). Usługa BILIX jest dostępna w szeregu banków w Polsce poprzez systemy bankowości internetowej.

Może się zdarzyć, że Spółka nie będzie miała możliwości wystawienia faktury elektronicznej, spowodowanej następującymi zdarzeniami:

(i) ograniczoną funkcjonalnością stosowanych przez Spółkę rozwiązań informatycznych w określonych przypadkach, niedających w danym momencie możliwości wystawienia faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących, elektronicznych duplikatów faktur lub

(ii) biernością Klienta, tj. brakiem aktywności Klienta poprzez m.in. brak odbioru i odczytu faktur elektronicznych

1.1.1. Zasady działania systemu BILIX

Co do zasady kontrahenci posiadający konta bankowe z możliwością korzystania z usługi BILIX uzyskują dostęp do elektronicznej prezentacji i płatności rachunków (tego typu usługę określa się jako EBFP Electronic Bill Presentment and Payment) i mogą dokonywać płatności wynikających z ww. dokumentów jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego.

Spółka zamierza powiązać możliwość dostępu do system BILIX ze zgodą kontrahentów na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami cytowanego powyżej Rozporządzenia. Aby uruchomić usługę BILIX (w celu otrzymywania faktur elektronicznych od Spółki), Klient musi zawrzeć trójstronne porozumienie (zawarte pomiędzy Spółką – Klientem – Bankiem, w którym Klient ma umiejscowiony rachunek bankowy). Poniżej Spółka przedstawia sposób zawarcia ww. porozumienia:

Za pomocą bankowości internetowej Klient składa wniosek w banku prowadzącym jego rachunek bankowy. Następnie system bankowy generuje Klientowi „kod secret”, który Klient musi przekazać do wierzyciela (tu: Spółka).

W trakcie kontaktu Klienta ze Spółką następuje weryfikacja Klienta i przekazany telefonicznie „kod secret” operator Spółki wpisuje do systemu „e-faktura”. Pozytywna autoryzacja skutkuje zawarciem porozumienia i zakończeniem aktywacji usługi. Ten sposób autoryzacji Klienta ma na celu upewnienie się, że rejestracji dokonuje Klient, a nie osoba postronna.

Po zawarciu porozumienia Spółka może wysyłać Klientowi elektroniczne faktury, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wraz z żądaniem płatności.

Patrz Wniosek ORD-IN

Opis do schematu:

Dostawca (tu: Spółka) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza za pośrednictwem systemu BILIX (K. S.A). dokumenty w formie elektronicznej.

K. S.A., jako operator BILIXA świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane dot. faktur i płatności i udostępnia je bankowi Klienta.

Bank prezentuje Klientowi otrzymane z systemu BILIX dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, w tym PDF faktury.

Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.

Bank informuje K. S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.

K. S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.

Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku Klienta do banku dostawcy usług (Spółka) realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny w przypadku, gdy bank klienta jest jednocześnie bankiem Spółki).

1.1.2. Sposób generowania informacji do Klienta o fakturze elektronicznej

Faktura z głównego systemu Spółki będzie generowana do zaszyfrowanego pliku PDF uniemożliwiającego jego zmianę w trakcie przesyłania i odczytywania, który to plik za pośrednictwem funkcjonalności systemu BlLlX wraz z żądaniem płatności będzie dostarczany do Klienta bezpośrednio do bankowości internetowej. Klient za pośrednictwem aplikacji bankowości elektronicznej będzie mógł, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, również zapisać na posiadanych przez siebie nośnikach informatycznych lub wydrukować.

1.1.3. Potwierdzenie otrzymania informacji przez Klienta

Bank przekazuje Spółce aktualne statusy wysłanej przesyłki włącznie z informacją o jej dostarczeniu do Klienta: „DELIVERED - Przesyłka dostarczona do Płatnika”. Spółka, za pośrednictwem wewnętrznej aplikacji internetowej zintegrowanej z systemem BILIX, może sprawdzić aktualny status przesyłki w dowolnym momencie łącząc się z systemem BILIX. Należy podkreślić, że każda faktura dostarczona jest do Klienta w oddzielnej przesyłce, więc statusy generowane przez system BILIX dotyczą zawsze pojedynczej przesyłki. W systemie rejestrowana jest data i czas konkretnego zdarzenia (np. wysłanie, odczytanie faktury).

Powyższy schemat działania zostanie zastosowany także w odniesieniu do faktur korygujących (o ile zaistnieje potrzeba dokonania przez wystawcę faktury jej korekta zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz duplikatów faktur (na żądnie odbiorców faktury, zgodnie z przepisami ustawy o VAT i rozporządzeń wykonawczych do cytowanej ustawy).

1.1.4. Możliwość rezygnacji z usługi BILIX i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W każdym czasie Klient za pośrednictwem systemu BILIX będzie miał możliwość rezygnacji (odwołania swojej zgody) z otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zawarcie z Klientem porozumienia, o którym mowa powyżej, jest wystarczającą formą zgody Klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia...

Czy, w oparciu o regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz przepisy Rozporządzenia (mimo wyrażonej przez Klienta akceptacji wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych), w przypadku czasowego braku możliwości wystawienia przez Spółkę faktury elektronicznej, spowodowanej (alternatywnie):

(i) ograniczoną funkcjonalnością stosowanych przez Spółkę rozwiązań informatycznych w określonych przypadkach, niedających w danym momencie możliwości wystawienia faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących, elektronicznych duplikatów faktur lub

(ii) biernością Klienta, tj. brakiem aktywności Klienta poprzez m.in. brak odbioru i odczytu faktur elektronicznych dopuszczalne jest wystawianie przez Spółkę:

faktur w formie tradycyjnej (papierowej),

faktur korygujących do faktur elektronicznych w formie papierowej oraz

duplikatów faktur elektronicznych w formie papierowej

- zawierających adnotację, że dotyczą faktur wystawionych uprzednio w formie elektronicznej, czy też wystarczającym będzie wystawienie dokumentów wskazanych powyżej w pkt 1, 2, 3 bez adnotacji o uprzedniej elektronicznej formie wystawienia dokumentu podstawowego.

Spółka pragnie ponownie wskazać, że wystawienie faktur w formie papierowej nastąpiłoby bez cofnięcia akceptacji Klienta, lecz po przekazaniu mu przez Spółkę informacji o zmianie formy, w jakiej będzie on otrzymywał faktury (faktury korygujące, duplikaty faktur) od Spółki.

Czy, bazując na regulacjach ustawy o VAT oraz Rozporządzenia, potwierdzanie odbioru faktury korygującej (zmniejszającej obrót Spółki) wystawionej w formie elektronicznej – w formie informacji przekazywanej Spółce przez Bank o dostarczeniu przesyłki (tj. elektronicznej faktury korygującej) do Klienta: „D - Przesyłka dostarczona do Płatnika” (informacja ta zawiera datę otrzymania faktury elektronicznej przez Klienta) jest wystarczającym dokumentem do zastosowania obniżenia podstawy opodatkowania po stronie Spółki...

Czy mając na względzie przepisy ustawy o VAT i Rozporządzenia, w związku z akceptacją Klienta (o której mowa na wstępie niniejszego wniosku) na otrzymywanie faktur elektronicznych Spółka może wystawiać faktury obejmujące wszystkie faktury jakie będą niezbędne dla obsługi umów zawartych z Klientem, jak również ograniczyć się np. do wybranych transakcji czy do wybranego zakresu działalności Spółki...

Stanowisko Spółki

Ad 1

Spółka stoi na stanowisku, że przedstawiony powyżej opis procedury przystąpienia przez Klienta do systemu BILIX wypełnia wymogi Rozporządzenia dotyczące uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Ad 2

Zdaniem Spółki, na mocy ustawy o VAT, dopuszczalne jest:

wystawianie papierowych faktur w miejsce faktur elektronicznych,

papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych - zawierających adnotację, że dotyczą faktur wystawionych w formie elektronicznej,

papierowych duplikatów faktur elektronicznych - zawierających adnotację, że dotyczą faktur wystawionych w formie elektronicznej

gdy ich wystawienie w formie papierowej (w miejsce formy elektronicznej) jest spowodowane:

(i) ograniczoną funkcjonalnością stosowanych przez Spółkę rozwiązań informatycznych w określonych przypadkach, niedających w danym momencie możliwości wystawienia faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących, elektronicznych duplikatów faktur lub

(ii) biernością Klienta, tj. brakiem aktywności Klienta poprzez m.in. brak odbioru i odczytu faktur elektronicznych.

W opinii Spółki wystawianie faktur/faktur korygujących/duplikatów faktur w formie papierowej w opisanych powyżej okolicznościach (pkt (i) i (ii) jest możliwe również w przypadku, gdy Klient nie cofnął akceptacji, w jakiej będzie on otrzymywał faktury (faktury korygujące, duplikaty faktur) od Spółki, pod warunkiem przekazania mu przez Spółkę informacji o zmianie formy, w jakiej będzie on otrzymywał faktury (faktury korygujące, duplikaty faktur) od Spółki.

Ad 3

Zdaniem Spółki, w oparciu o brzmienie przepisów ustawy o VAT, potwierdzanie odbioru faktury korygującej (zmniejszającej obrót Spółki) wystawionej w formie elektronicznej – w formie informacji przekazywanej Spółce przez Bank o dostarczeniu przesyłki (tj. elektronicznej faktury korygującej) do Klienta: „DELIVERED - Przesyłka dostarczona do Płatnika (informacja ta zawiera datę otrzymania faktury elektronicznej przez Klienta) jest wystarczającym dokumentem do zastosowania obniżenia podstawy opodatkowania po stronie Spółki.

Ad 4

Zdaniem Spółki, mając na względzie przepisy ustawy o VAT i Rozporządzenia, zgoda (akceptacja) Klienta (o której mowa na wstępie niniejszego wniosku) na otrzymywanie faktur elektronicznych od Spółki oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może obejmować zarówno całość faktur wystawianych Klientowi w związku z zawartymi umowami, jak również może być ograniczona do wybranego zakresu czynności pomiędzy Spółką a Klientem.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad 1

W myśl przepisów § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „akceptacją”.

Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Stosownie natomiast do przepisu § 4 ww. Rozporządzenia faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia pochodzenia i integralności treści faktury.

Biorąc zatem pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa, Spółka pragnie podkreślić, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania faktur w formie elektronicznej poza tym, że musi być ona wyrażona na piśmie lub w formie elektronicznej. Jedynym obowiązkiem podatnika jest zagwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. W opinii Spółki system BILIX gwarantuje ww. wymóg. Również sposób akceptacji spełnia wymagania Rozporządzenia ponieważ dokonywany jest za pomocą bankowości elektronicznej, tj. via Internet. Klient w banku prowadzącym jego rachunek bankowy wypełnia elektroniczny formularz, w którym wyrazi zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Natomiast dodatkowe czynności, takie jak telefoniczny kontakt Klienta ze Spółką ma jedynie na celu upewnienie się, że rejestracji dokonuje Klient, a nie osoba postronna. W tej sytuacji przedstawiony powyżej system wyrażania akceptacji przez Klientów, w opinii Spółki jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Ad 2

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie o fakturach).

Stosownie do przepisu § 13 ust. 1 Rozporządzenia o fakturach, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis § 14 ust. 1 Rozporządzenia o fakturach stanowi, iż fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl § 20 ust. 1 Rozporządzenia o fakturach, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Zgodnie z zapisem ust. 3 Rozporządzenia o fakturach, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca (§ 20 ust. 4 Rozporządzenia o fakturach). Powyższe oznacza, że duplikat faktury w rozumieniu przepisów ustawy VAT i Rozporządzenia o fakturach stanowi fakturę VAT i dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „pierwotna”.

Spółka pragnie wskazać, że zasady odnoszące się do wystawiania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur przedstawione w ustawie o VAT oraz w Rozporządzeniu o fakturach dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej, jak i faktur wystawianych w formie elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga spełnienia dodatkowych warunków, uregulowanych szczegółowo w Rozporządzeniu.

Spółka pragnie podkreślić, że w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu brak jest regulacji nakazujących, aby faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyłano w tej samej formie. Innymi słowy, ww. regulacje nie odnoszą się w swej materii do kwestii, gdy ze względu na przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiające Spółce wystawianie i przesyłanie korekty faktury lub duplikatu do faktury elektronicznej, Spółka wystawia je w formie papierowej (i w takiej formie przesyła do Klienta). Analogicznie, brak także przepisów ograniczających możliwość wystawiania papierowych faktur w miejsce faktur elektronicznych, w przypadku przeszkód formalnych lub technicznych uniemożliwiających wystawianie i przesyłanie faktury elektronicznej lub braku odbioru / odczytu faktury elektronicznej przez Klienta. Innymi słowy, zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy Klient zaakceptował wystawianie i przesyłanie do niego faktur w formie elektronicznej, a następnie - z przyczyn niezależnych od Spółki – nie istnieje (w krótszym lub dłuższym okresie) faktyczna bądź fizyczna możliwość wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, Spółka jest uprawniona do wystawiania faktur w formie tradycyjnej, tj. papierowej i w takiej formie przesyłania ich do Klienta. Oczywiście zmianę formy przekazywania faktur warunkowana jest przekazaniem Klientowi przez Spółkę informacji o tym fakcie. W opinii Spółki, gdyby celem ustawodawcy było związanie stron (tj. Spółki i Klienta) w zakresie umownego ustalenia formy, w jakiej mają być wystawiane i wysyłane faktury między tymi podmiotami, stosowne regulacje znalazłyby swoje odzwierciedlenie w ustawie o VAT lub/i w Rozporządzeniu. Zatem, jeśli ustawa o VAT i Rozporządzenie nie odnoszą się w swoich regulacjach do tej kwestii, należy stosować zasady ogólne tj. Spółka jest uprawniona do wystawiania faktur w formie papierowej do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.

Podsumowując powyższe, w opinii Spółki skoro obowiązujące przepisy nie regulują tych ww. kwestii, dopuszczalne jest:

wystawianie papierowych faktur (w miejsce, gdzie - na mocy akceptacji Klienta - miały być wystawiane faktury elektroniczne) oraz

papierowych korekt do faktur elektronicznych i papierowych duplikatów faktur do faktur elektronicznych.

Teza prezentowana powyżej przez Spółkę znajduje również oparcie w przepisach prawa wspólnotowego, odnoszących się do materii faktur elektronicznych.

Zgodnie z art. 218 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT), państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale. Przy tym stosownie do art. 219 Dyrektywy VAT każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę.

W konsekwencji należy uznać, iż państwa członkowskie, w tym również Polska, jako adresaci norm prawa wspólnotowego (a więc także - Dyrektywy VAT), nie tylko mają prawo, ale mają obowiązek uznawać za faktury wszelkie dokumenty, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają określone w niej wymagania. Regulacja ta dotyczy również faktur korygujących oraz duplikatów faktur. Zatem, z punktu widzenia Dyrektywy VAT forma dokumentu, o ile spełnia określone warunki, powinna być obojętna przy uznaniu tego dokumentu za fakturę/fakturę korygującą/duplikat faktury.

Zdaniem Spółki, powyższe przepisy Dyrektywy VAT świadczą o tym, że skoro dopuszczalne jest wystawianie faktury papierowej w ogóle, również możliwe jest wystawienie takiej faktury, duplikatu faktury czy faktury korygującej, gdy z przyczyn natury formalnej lub technicznej uniemożliwione jest wystawienie faktury elektronicznej lub gdy kontrahent podatnika nie odbiera lub nie odczytuje faktur przesłanych w formie elektronicznej.

Spółka pragnie w tym miejscu wskazać, że w obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (dalej: Rozporządzenie z 2005 r.), powyższe kwestie zostały uregulowane wprost.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia z 2005 r. faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, były przesyłane w tej samej formie. Natomiast zgodnie z treścią zawartą w § 5 ust. 2 Rozporządzenia z 2005 r., w przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik mógł wystawić ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Spółka pragnie podkreślić, że powołane powyżej przepisy rozporządzenia z 2005 r. już nie obowiązują, nie mniej jednak, dopuszczały, w pewnych okolicznościach, możliwość wystawiania korekt oraz duplikatów faktur elektronicznych w formie papierowej. Skoro rozporządzenie z 2005 r., bardziej restrykcyjne niż obecnie obowiązujące Rozporządzenie, dopuszczało taką możliwość, a aktualnie obowiązujące Rozporządzenie materię tę w ogóle pomija, to - w opinii Spółki - w chwili obecnej, jest ona uprawniona do stosowania opisanej wyżej praktyki.

W konsekwencji, w opinii Spółki, w świetle przepisów ustawy o VAT oraz Rozporządzenia, dopuszczalne jest wystawianie w formie papierowej

faktur, w miejsce, gdzie na mocy akceptacji Klienta - miały być wystawiane faktury elektroniczne;

korekt faktur elektronicznych oraz duplikatów faktur elektronicznych (zawierających adnotację, iż dotyczą one faktur wystawionych w formie elektronicznej).

Ad 3

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W myśl natomiast art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Spółka pragnie wskazać, że choć ww. przepis nakłada na podatników pewne obowiązki, to przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „otrzymania”. Zgodnie z wykładnią językową przez pojęcie „otrzymać” należy rozumieć: „dostać coś w darze, dostać coś, co się należy, na co się zasługuje lub do czego się dąży, stać się odbiorcą jakiegoś polecenia” (por. internetowy słownik języka polskiego www.sjp.pwn.pl).

Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być, zatem dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, w opinii Spółki, żaden przepis ustawy o VAT nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane dla uzyskania prawa do obniżenia obrotu Spółki. Istotne jest jedynie to, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

W konsekwencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, momentem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (Klienta) będzie moment, na który Bank przekaże Spółce aktualny status wysłanej przesyłki, włącznie z informacją o jej dostarczeniu do Klienta: „D - Przesyłka dostarczona do Płatnika”. A zatem należy uznać, że na tę chwilę Spółka otrzymuje potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi (Klienta). Tym samym, od tego momentu Spółka będzie uprawniona do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania (które wynika z wystawionej dla Klienta faktury korygującej).

Podsumowując, przedstawiony przez Spółkę sposób dokumentowania odbioru przez Klienta faktury korygującej, w postaci elektronicznej, w formie informacji o aktualnym statusie przesyłki przekazywanej przez Bank, łącznie z informacją „DELIVERED - Przesyłka dostarczona do Płatnika” jest prawidłową dla celów VAT formą potwierdzenia doręczenia korekty faktury elektronicznej, a tym samym - dokumentem wystarczającym do zastosowania obniżenia podstawy opodatkowania na gruncie VAT.

Ad 4

Zdaniem Spółki, mając na względzie przepisy ustawy o VAT i Rozporządzenia, zgoda (akceptacja) Klienta (o której mowa na wstępie niniejszego wniosku) na otrzymywanie faktur elektronicznych od Spółki obejmuje zgodę na otrzymywanie wszystkich typów faktur, jakie wystawia Spółka (tj. faktur elektronicznych faktur w formie papierowej).

Z powołanych powyżej przepisów Rozporządzenia wynika, iż faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Przepisy przewidują, że akceptacja nie jest jednorazowa (dla pojedynczej faktury), lecz ma charakter trwały. Raz wyrażona akceptacja umożliwia wystawcy sporządzanie i wysyłanie faktur elektronicznych dla danego odbiorcy, aż do czasu jej wycofania. Wyrażenie akceptacji umożliwia wystawcy sporządzanie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej począwszy od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji. Z kolei cofnięcie akceptacji przez odbiorcę faktury powoduje, że wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Spółki, należy wskazać, iż zgodnie z cyt. § 3 ust. 1 Rozporządzenia, możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej uwarunkowana jest akceptacją tej formy przez odbiorcę faktury. Po uzyskaniu akceptacji od nabywcy, wystawca faktury ma prawo do wystawiania faktury w formie papierowej albo elektronicznej. Akceptacja odbiorcy faktury daje wystawcy faktury dodatkowe uprawnienia (możliwość wystawienia faktury w formie elektronicznej), nie nakłada jednak na niego dodatkowych obowiązków (konieczności wystawiania wszystkich faktur dla jednego kontrahenta w tej formie). Zatem wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę, tj. w elektronicznej, czy papierowej. Przepisy nie nakładają obowiązku stosowania formy elektronicznej dla wszystkich faktur przesyłanych do danego kontrahenta, a tylko do faktur za konkretnie wskazany zakres czynności, dla którego kontrahent wyraził zgodę (akceptację).

Biorąc, zatem pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa, Spółka pragnie podkreślić, że akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może obejmować całość faktur wystawianych Klientowi w związku z zawartymi umowami, jak również może być ograniczona do wybranych transakcji pomiędzy spółką a Klientem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360).

Brzmienie powołanych przez Wnioskodawcę przepisów nie uległo zmianie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...