• Interpretacja indywidualn...
  28.05.2024

IPTPP2/443-50/11-4/BM

Interpretacja indywidualna
z dnia 22 czerwca 2011

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 733 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów sprzedawanych w ramach sprzedaży premiowej oraz podstawy opodatkowania dla towarów stanowiących premię – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 20 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów sprzedawanych w ramach sprzedaży premiowej oraz podstawy opodatkowania dla towarów stanowiących premię.

Pismem z dnia 31 maja 2011 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się sprzedażą książek. W celu aktywizacji i uatrakcyjnienia sprzedaży, a także związania klienta z firmą, Spółka stosuje różne formy premiowania nabywców. Jedną z nich jest sprzedaż za 1 zł netto. Akcja ta polega na możliwości zakupu dodatkowego towaru za 1 zł, przy przekroczeniu określonego poziomu zakupów innych towarów. Towar, pomimo że cena jego zakupu przez Spółkę znacznie przekracza cenę sprzedaży (1 zł netto) nie jest wydawany bez odpłatności. Cena za pozostałe towary, których zakup, zgodnie z regulaminem promocji, warunkuje możliwość nabycia określonego towaru po cenie promocyjnej, zawiera cenę sprzedawanego za 1zł towaru.

Nagradzani są wszyscy nabywcy, którzy spełnią warunki takiej promocji. Spółka posiada regulamin sprzedaży premiowej, który określa w szczególności:

do kogo skierowana jest akcja,

w jakim okresie jest prowadzona,

zakupy jakich produktów są objęte promocją,

jaki poziom zrealizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów Spółki daje możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 zł.

Działania te są podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, dlatego pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.

Pomiędzy Spółką a nabywcami nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe. W związku z zakupem towarów przeznaczonych do sprzedaży premiowej Spółka odlicza podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup tych towarów.

Pismem z dnia 31 maja 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółka wskazała, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo postąpiła odliczając VAT od zakupionych towarów, który będzie następnie sprzedawany w ramach sprzedaży premiowej za 1,23 zł brutto...

Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając podstawę opodatkowania podatkiem VAT dla towarów stanowiących premię w wysokości 1 zł, czyli ceny sprzedaży netto (cena uwzględnia wysoki rabat premiowy)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej zakup towarów sprzedawanych następnie za symboliczne 1 zł, podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie nastąpi w miesiącu otrzymania faktury zakupu lub w jednym z dwóch kolejnych miesięcy. Odliczenia dokonuje się z zachowaniem zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy, czyli w zakresie, w jakim zakupiony towar dotyczy czynności opodatkowanych.

Ad 2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży za 1 zł netto należy uznać, że ceną (kwotą należną z tytułu sprzedaży premiowej) jest właśnie ta kwota (1 zł). W konsekwencji za podstawę opodatkowania VAT należy uznać tę cenę. Stanowisko Spółki potwierdzają interpretacje organów podatkowych (postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr ZP/443-68/07 z 28 czerwca 2007 r. oraz postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IP-PP2-443-638/08-4/IK).

Wnioskodawca, powołując się na uzasadnienie postanowienia nr ZP/443-68/07 z 28 czerwca 2007 r. wskazał, iż podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym stosować duże upusty cenowe, tak by prowadzona przez niego działalność przynosiła korzyści ekonomiczne. Stosowane rabaty nie mogą jednak służyć obejściu przepisów prawa i unikaniu opodatkowania, dlatego też wszelkie upusty winny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać oczekiwanym korzyściom. Ponadto, podatnik winien posiadać odpowiednią dokumentację, z której jednoznacznie wynika na rzecz jakiego odbiorcy, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie udzielane są upusty. Tym samym, podstawą opodatkowania przy sprzedaży z dużym rabatem, będzie faktyczna cena (tj. cena promocyjna), o ile będzie to uzasadnione względami ekonomicznymi i spodziewanymi korzyściami, a Podatnik będzie posiadał dokumentację pozwalającą to zweryfikować.

W opinii Spółki opisany wyżej mechanizm sprzedaży premiowej, tj. za cenę 1 zł netto, nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku opodatkowania tych sprzedaży ponad wartości ustalone przez strony transakcji. Oznacza to, że podstawą opodatkowania dla towaru stanowiącego premię jest cena sprzedaży netto jednostki towaru w wysokości 1 zł (uwzględniająca wysoki rabat premiowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

eksport towarów;

import towarów;

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się sprzedażą książek. W celu aktywizacji i uatrakcyjnienia sprzedaży, a także związania klienta z firmą, Spółka stosuje różne formy premiowania nabywców. Jedną z nich jest sprzedaż za 1 zł netto. Akcja ta polega na możliwości zakupu dodatkowego towaru za 1 zł, przy przekroczeniu określonego poziomu zakupów innych towarów. Towar, pomimo że cena jego zakupu przez Spółkę znacznie przekracza cenę sprzedaży (1 zł netto) nie jest wydawany bez odpłatności. Cena za pozostałe towary, których zakup, zgodnie z regulaminem promocji, warunkuje możliwość nabycia określonego towaru po cenie promocyjnej, zawiera cenę sprzedawanego za 1 zł towaru.

Nagradzani są wszyscy nabywcy, którzy spełnią warunki takiej promocji. Spółka posiada regulamin sprzedaży premiowej, który określa w szczególności:

do kogo skierowana jest akcja,

w jakim okresie jest prowadzona,

zakupy jakich produktów są objęte promocją,

jaki poziom zrealizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów Spółki daje możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 zł.

Działania te są podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, dlatego pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów, które następnie będzie sprzedawać w ramach sprzedaży premiowej za 1,23 brutto.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to jest takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak wskazano we wniosku kwota netto za jaką są sprzedawane towary wynosi 1 zł, natomiast kwota brutto wynosi 1,23 zł.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania przez podatnika podatku VAT czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie zostaną spełnione obydwa wskazane warunki, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zakupy towarów, sprzedawanych następnie za 1 zł netto i 1,23 zł brutto mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Sprzedaż bowiem tych towarów po cenie 1,23 zł brutto (1 zł netto) wskazuje, iż jest ona czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Reasumując, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów, sprzedawanych następnie w ramach sprzedaży premiowej za 1,23 zł brutto tj. kwotę obejmującą podatek VAT w wysokości 0,23 zł.

Wątpliwości Spółki dotyczą także prawidłowości ustalenia przez Spółkę podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla towarów stanowiących premię w wysokości 1 zł, czyli ceny sprzedaży netto (ceny uwzględniającej wysoki rabat premiowy).

Kwestie dotyczące podstawy opodatkowania reguluje art. 29 ustawy.

Podstawą opodatkowania – według art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. – jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ceny towarów i usług, jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy, uzgadniają strony zawierające umowę (…).

W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy, jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Powołane wyżej przepisy art. 29 ust 1-4 ustawy, wyrażają generalną zasadę określania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów lub usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;

wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się – w świetle ust. 3 ww. artykułu – małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Natomiast przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem – art. 32 ust. 4 ustawy.

Jak stanowi art. 32 ust. 5 ustawy, przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową należy rozumieć całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Z powołanego przepisu art. 29 ustawy wynika, iż udzielenie rabatu, (o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa), jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie, należy zauważyć, iż w praktyce obrotu gospodarczego przyjęto, że sprzedaż towaru po tzw. cenie promocyjnej następuje po spełnieniu przez kontrahenta (potencjalnego klienta) określonych warunków promocji.

Jak wynika z wniosku sprzedaż za 1 zł netto możliwa jest przy przekroczeniu określonego poziomu zakupów innych towarów. Nagradzani są wszyscy nabywcy, którzy spełnią warunki takiej promocji. Spółka posiada regulamin sprzedaży premiowej, który określa w szczególności:

do kogo skierowana jest akcja,

w jakim okresie jest prowadzona,

zakupy jakich produktów są objęte promocją,

jaki poziom zrealizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów Spółki daje możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 zł.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż jeśli Spółka dokonuje sprzedaży określonego towaru lub usługi po cenie ustalonej w warunkach promocji, powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar lub usługę (promocja przysługuje kontrahentowi po spełnieniu określonych warunków promocji), pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 32 ww. ustawy.

We wniosku wskazano, iż pomiędzy Spółką a nabywcami nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

Zatem określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna uwzględnić przyznane rabaty i jako obrót przyjąć kwotę faktycznie należną z tytułu sprzedaży przedmiotowych towarów, pomniejszoną o kwotę należnego podatku tj. kwotę 1 zł, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 32 ustawy.

Nadmienia się, iż interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez podatnika. Zatem bez znaczenia dla sprawy są wskazane przez Wnioskodawcę interpretacje innych organów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...