• Art. 33a. - Realizacja i...
  26.02.2024

Art. 33a. inwest. drogi publ.


Realizacja inwestycji drogowej zawierającej elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa

1.
Do inwestycji strategicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ocena środowiskowa inwestycji strategicznej ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegających na budowie dróg publicznych i zawierających elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, zwanych dalej inwestycjami drogowo-obronnymi ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przepisów działu V ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) oraz przepisów art. 28b –28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Właściwe organy w sprawach regulowanych przepisami, o których mowa w ust. 1, przedstawiają zarządcy drogi, na jego wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, stanowisko lub informacje albo udzielają wsparcia w innym zakresie w związku z realizacją inwestycji, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska.
3.
Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dotyczących inwestycji drogowo-obronnej przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, o której mowa w art. 12b weryfikacja przekazanych zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
Art. 33a. Realizacja inwestycji drogowej zawierającej ele... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...