• Art. 78. - Powoływanie c...
  22.06.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 78. karta naucz.


Powoływanie członków komisji dyscyplinarnych

1.
Członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:
1)
który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
2)
który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1;
3)
który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
4)
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
6)
wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
7)
który posiada nieposzlakowaną opinię.
2.
Członków komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, o której mowa w art. 77 komisje dyscyplinarne ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej powołuje, odwołuje oraz ustala ich liczbę, w drodze zarządzenia, odpowiednio wojewoda, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.
Kandydatów na członków:
1)
komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji mogą zgłaszać:
a) rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
b) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
c) organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
2)
odwoławczej komisji dyscyplinarnej mogą zgłaszać:
a) organy sprawujące nadzór pedagogiczny spośród pracowników zatrudnionych w tych organach oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych właściwością danego organu spośród kandydatów zgłoszonych przez rady pedagogiczne tych szkół,
b) organy reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
4.
Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.
5.
Członków komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, o której mowa w art. 77 komisje dyscyplinarne ust. 1 pkt 1 lit. b, powołuje, odwołuje oraz ustala ich liczbę, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, spośród:
1)
pracowników urzędu obsługującego tego ministra;
2)
pracowników jednostek podległych temu ministrowi;
3)
nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a.
6.
Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.
7.
Członkowie komisji dyscyplinarnej powołani na trzecią następującą po sobie kadencję nie mogą stanowić więcej niż 1/2 powołanych członków komisji dyscyplinarnej.
Art. 78. Powoływanie członków komisji dyscyplinarnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...