• Art. 85w. - Centralny re...
  25.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 85w. karta naucz.


Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych, zwany dalej „rejestrem”, w którym gromadzi się informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 3 i 4, oraz informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 85t zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora szkoły ust. 1–3.
2.
Rejestr zawiera:
1)
dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 3 albo 4, oraz okres ukarania;
3)
oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie o ukaraniu karą dyscyplinarną, oraz sygnaturę akt sprawy;
4)
datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w pkt 3;
5)
datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, o którym mowa w pkt 3;
6)
datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w pkt 3;
7)
informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia.
3.
Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
4.
Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
5.
Do wprowadzania danych do rejestru, dokonywania zmian danych w rejestrze oraz usuwania danych z rejestru są uprawnione wyłącznie osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Art. 85w. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...