• Art. 85y. - Wniosek o ud...
  25.06.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 85y. karta naucz.


Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

1.
Informacji z rejestru udziela się na wniosek osób i podmiotów, o których mowa w art. 85x prawo do uzyskania informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 i 2.
1a.
Dyrektor szkoły składa wniosek w trybie, o którym mowa w ust. 2–4, jeżeli:
1)
ustalił za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
2)
nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.
2.
Wniosek składa się na formularzu w postaci papierowej albo postaci elektronicznej.
3.
Wniosek zawiera:
1)
dane wnioskodawcy – imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 85x prawo do uzyskania informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2, oraz adres do korespondencji;
2)
dane osobowe osoby, której dotyczy wniosek – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
uzasadnienie uzyskania informacji;
4)
wskazanie rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji;
5)
datę i miejsce sporządzenia wniosku.
4.
Wniosek w postaci papierowej zawiera podpis wnioskodawcy, a wniosek w postaci elektronicznej powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zawierać adres elektroniczny wnioskodawcy.
5.
Wniosek niespełniający warunków, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, pozostawia się bez rozpoznania.
6.
Informacja z rejestru zawiera:
1)
dane osobowe osoby, której dotyczy wniosek – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
dane w zakresie objętym wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba, której dotyczy wniosek, nie figuruje w rejestrze;
3)
datę i miejsce wydania;
4)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania.
7.
Informacji z rejestru udziela się w następujących terminach:
1)
osobie, o której mowa w art. 85x prawo do uzyskania informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 – w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku;
2)
podmiotom, o których mowa w art. 85x prawo do uzyskania informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 pkt 3–6 – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
8.
Informację z rejestru wydaje się nieodpłatnie.
9.
Informacji z rejestru udziela się w postaci papierowej albo postaci elektronicznej.
10.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z rejestru, uwzględniając konieczność sprawnego uzyskiwania informacji z rejestru przez osoby i podmioty uprawnione.
Art. 85y. Wniosek o udzielenie informacji z centralnego r... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...