• Art. 9g. - Komisja egzam...
  27.02.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9g. karta naucz.


Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1.
(uchylony)
2.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)
dyrektor szkoły;
4)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
3.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły – także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
2)
dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
4.
W pracach komisji, o której mowa w ust. 3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
5a.
Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
6.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1b i art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10 pkt 1, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:
1)
urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
2)
urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych – Minister Sprawiedliwości;
4)
urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach wojewódzkich – minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
5)
urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych – minister właściwy do spraw rolnictwa;
6)
urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – minister właściwy do spraw zdrowia;
7)
urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska – minister właściwy do spraw środowiska.
6a.
W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego ministra;
2)
kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10 pkt 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7a.
W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego ministra;
2)
dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7b.
Jeżeli nauczyciel nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8, 9 i 11 oraz art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 6–9 stosuje się odpowiednio.
8.
Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu w szkole co najmniej 9 miesięcy. W przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel jest obowiązany do przepracowania w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy. Do ustalania okresów pracy w szkole przepisy art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
8a.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10, równoważny z okresami pracy w szkole, o których mowa w ust. 8, jest odpowiednio okres zatrudnienia na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
8b.
(uchylony)
9.
Komisja egzaminacyjna lub komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub akceptacji. Zaświadczenie zawiera:
1)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
5)
datę egzaminu, o którym mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1 pkt 5, lub przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1a pkt 4;
6)
informację o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
7)
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.
10.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
2)
tryb działania komisji, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5, 10, 11 i 13,
3)
wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8,
4)
rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego,
5)
zakres wymagań, o których mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 4,
6)
tryb działania komisji egzaminacyjnych i komisji kwalifikacyjnych,
7)
wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego
– uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i postępowań kwalifikacyjnych.
11.
Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a.
Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
2)
jest nauczycielem dyplomowanym;
3)
przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy;
4)
posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;
5)
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1,
b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy,
c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;
6)
spełnia warunki, o których mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 1-4;
7)
nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną;
8)
uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.
11b.
W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
11c.
Skreślenie z listy ekspertów następuje:
1)
na wniosek eksperta;
2)
na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,
b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego;
3)
w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4)
w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5)
w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
11d.
Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
12.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.
Art. 9g. Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegający... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...