• Art. 9k. - System telein...
  21.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9k. karta naucz.


System teleinformatyczny dla obsługi postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą

1.
W celu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 3b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi system teleinformatyczny, zwany dalej „systemem teleinformatycznym”, administruje nim i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:
1)
ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;
2)
integralność danych w systemie teleinformatycznym;
3)
rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
2.
(uchylony)
3.
Użytkownikami systemu teleinformatycznego są:
1)
nauczyciele szkół za granicą ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego, w zakresie:
a) składania wniosków o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1,
b) składania wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego albo postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 9r wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ust. 1 i 1c,
c) składania wniosków o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego – w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4,
d) dokumentowania przebiegu przygotowania do zawodu nauczyciela,
e) komunikowania się z mentorem i z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1, w tym w formie wideokonferencji,
f) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym w formie wideokonferencji;
2)
nauczyciele ubiegający się o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora i mentorzy nauczycieli szkół za granicą, w zakresie:
a) składania wniosków o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o których mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5,
b) komunikowania się z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1,
c) komunikowania się z nauczycielem szkoły za granicą, w stosunku do którego pełnią funkcję mentora, w tym w formie wideokonferencji,
d) przekazywania opinii, o których mowa w art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1 i 4a oraz art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
3)
pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownicy podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1, w zakresie:
a) oceniania dokumentów, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1 i art. 9r wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ust. 1–1e,
b) realizacji przez nauczycieli szkół za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela oraz oceny realizacji planu rozwoju zawodowego tych nauczycieli,
c) wpisywania nauczycieli na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o której mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4,
d) wyznaczania mentorów nauczycielom szkół za granicą rozpoczynającym przygotowanie do zawodu nauczyciela,
e) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego,
f) komunikowania się z użytkownikami systemu teleinformatycznego, o których mowa w pkt 1 i 2,
g) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w formie wideokonferencji,
h) obsługi technicznej systemu teleinformatycznego.
4.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, zakłada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
5.
Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, ubiegająca się o założenie konta osobistego składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek w tej sprawie. Wniosek zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis własnoręczny we wniosku poświadcza konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Po weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 5, i założeniu konta osobistego użytkownik otrzymuje informacje konieczne do pierwszego zalogowania się na konto osobiste.
7.
Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.
8.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu do systemu teleinformatycznego.
9.
Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
10.
Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy systemu teleinformatycznego podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
11.
W systemie teleinformatycznym przetwarza się dane nauczyciela:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
adres do korespondencji;
4)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
5)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
7)
nazwę nauczanego przedmiotu;
8)
kwalifikacje, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
9)
informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
10)
stopień awansu zawodowego;
11)
okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą;
12)
stopień naukowy, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;
13)
dorobek zawodowy;
14)
ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 2;
15)
informację o zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
16)
informację o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego;
17)
opinie, o których mowa w art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1 i 4a oraz art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
18)
informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3;
19)
informację o szczegółowych osiągnięciach w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4;
20)
wizerunek i głos udostępniane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji audiowizualnej.
12.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są likwidowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu postępowania związanego z awansem zawodowym, w przypadku przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela albo na wniosek użytkownika, który jest jednoznaczny z przerwaniem przygotowania do zawodu nauczyciela.
13.
Z kont osobistych użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 2, usuwa się dane osobowe zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.
14.
Konto osobiste użytkownika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zostać zlikwidowane na jego wniosek w każdym czasie, z tym że dane zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym są usuwane w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.
15.
W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, o której mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 5, konto osobiste użytkownika jest likwidowane niezwłocznie.
16.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, są likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
17.
W przypadku likwidacji konta osobistego użytkownika, o którym mowa w ust. 3, usuwa się dane osobowe zbierane na danym koncie, z wyjątkiem danych dotyczących tożsamości użytkownika, które są przechowywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
Art. 9k. System teleinformatyczny dla obsługi postępowań... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...