• Art. 9l. - Wniosek naucz...
  15.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9l. karta naucz.


Wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela

1.
Nauczyciel szkoły za granicą składa wniosek o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
9a)
dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego – w przypadku nauczyciela szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 2;
10)
(uchylony)
11)
(uchylony)
12)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje nauczyciela o możliwości rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela oraz wyznacza mu mentora.
4.
Mentorem nauczyciela szkoły za granicą może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 nadzór pedagogiczny ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, szkoły europejskiej, a także innej szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej – za zgodą dyrektora szkoły, wpisany na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5.
Nauczyciel zainteresowany pełnieniem funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą składa wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
6.
Wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
10)
zgodę dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, na sprawowanie funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą;
11)
akt nadania stopnia awansu zawodowego;
12)
(uchylony)
13)
dokument potwierdzający pełnienie funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą, szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej, jeżeli nauczyciel taką funkcję pełnił.
7.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 6, wpisuje nauczyciela na listę, o której mowa w ust. 4, albo odmawia wpisania na tę listę.
Art. 9l. Wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczę... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...