• Art. 9r. - Wniosek naucz...
  22.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9r. karta naucz.


Wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

1.
Nauczyciel szkoły za granicą, który odbył przygotowanie do zawodu nauczyciela, składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
1a.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
2)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
3)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
4)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
5)
nazwę nauczanego przedmiotu;
6)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
1b.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z kopiami opinii, o których mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
3)
kopię pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, o której mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 2.
1c.
Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego i spełniający warunek, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 4 albo 5, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1d.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
2)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
3)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
4)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
5)
nazwę nauczanego przedmiotu;
6)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
1e.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1c, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą, wydanego przez osobę kierującą szkołą za granicą;
3)
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
4)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;
5)
dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;
6)
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli .
1f.
Wnioski i dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 1b, 1c i 1e, składa się w języku polskim, a w przypadku dokumentów wydanych w języku obcym dołącza się tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1c, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3.
Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 31 lipca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 30 września danego roku.
4.
Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 listopada danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
5.
Nauczyciele, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, składają wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek może być złożony w ciągu całego roku.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
10)
dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;
11)
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą;
12)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
7.
Nauczycielowi szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, który złożył wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Art. 9r. Wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...