• Art. 9t. - Akt nadania s...
  30.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9t. karta naucz.


Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą

1.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą zawiera:
1)
oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;
2)
datę wydania;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej;
5)
datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
6)
w przypadku aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego – datę wydania opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3;
7)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
8)
nadany stopień awansu zawodowego;
9)
informację o poziomie wykształcenia nauczyciela;
10)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
11)
pouczenie, czy i w jakim trybie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
12)
imię i nazwisko oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego wraz z podaniem stanowiska służbowego.
2.
W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w sposób określony w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6.
3.
Nauczycielowi szkoły za granicą, który w trakcie prowadzenia zajęć w szkole uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela, wydaje nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
Art. 9t. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciel... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...