• Art. 9w. - Rozporządzeni...
  26.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9w. karta naucz.


Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
2)
tryb działania komisji, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 5 i 6,
3)
wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3,
4)
rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
5)
szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy,
6)
zakres wymagań, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3,
7)
tryb działania komisji, o których mowa w art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 1,
8)
wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2, 4 i 4b
– uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
Art. 9w. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyski... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...