• Karta Nauczyciela
  23.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Rozdział 11a. Przepisy szczególne

1.
Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:
1)
urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu–9i, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie;
2)
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
2.
Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 5, art. 32 dodatki do wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, art. 33 dodatek za wysługę lat, art. 47 nagrody jubileuszowe, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art 86–88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
3.
Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, art. 31 gratyfikacja pieniężna za tytuł honorowy profesora oświaty, art. 33 dodatek za wysługę lat, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 73 urlop dla poratowania zdrowia, art 86–88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
4.
Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych mają zastosowanie przepisy art 6–9i, art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4a–6b, art 10–28, art. 31 gratyfikacja pieniężna za tytuł honorowy profesora oświaty, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 1, 2 i 7a, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art 63–67 oraz rozdziałów 8–11.
5.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a, do okresów, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 11 i 13 oraz art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 7b i 8, zalicza się okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wymiar zatrudnienia.
1.
Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5, art. 72 pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i art 86–90.
2.
Do nauczycieli zatrudnionych w:
1)
przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 6a ocena pracy nauczyciela, art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli, art. 11a legitymacja służbowa, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa, art. 63 ochrona prawna nauczyciela i art 75–85z;
2)
placówkach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 6a ocena pracy nauczyciela, art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa, art. 63 ochrona prawna nauczyciela i art 75–85z;
3)
przedszkolach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu–9i, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 3 i 4, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 4 i 7, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 9;
4)
przedszkolach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. c, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art 9a–9i, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 3 i 4, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 4 i 7 i art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 9.
2a.
Do pracowników, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art. 64 ferie letnie i zimowe a prawo do urlopu wypoczynkowego ust. 3, art 86-88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
2b.
Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 2–5. Przepisy art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio.
2c.
W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora szkoły wykonuje osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.
2d.
Do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 tej ustawy, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 70c obowiązek doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych i art. 70d rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.
Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe określają odrębne przepisy.
4.
Do nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1c, stosuje się przepisy rozdziału 3a oraz art. 17 urlop bezpłatny na czas zajmowania niektórych stanowisk lub pełnienia funkcji ust. 2a i 3. Na czas skierowania do pracy w szkołach europejskich nauczyciele ci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a.
5.
W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop wypoczynkowy, ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 67 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ust. 3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli określają odrębne przepisy.
6.
Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy.

Art. 91b wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - otrzyma następujące brzmienie:
1.
Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5, art. 72 pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i art 86–90.
2.
Do nauczycieli zatrudnionych w:
1)
przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 6a ocena pracy nauczyciela, art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli, art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego, art. 11c legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa, art. 63 ochrona prawna nauczyciela i art 75–85z;
2)
placówkach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 6a ocena pracy nauczyciela, art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa, art. 63 ochrona prawna nauczyciela i art 75–85z;
3)
przedszkolach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu–9i, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 3 i 4, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 4 i 7, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 9;
4)
przedszkolach, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2 lit. c, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art 9a–9i, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 3 i 4, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 4 i 7 i art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 9.
2a.
Do pracowników, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art. 64 ferie letnie i zimowe a prawo do urlopu wypoczynkowego ust. 3, art 86-88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
2b.
Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 2–5. Przepisy art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio.
2c.
W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora szkoły wykonuje osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.
2d.
Do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 tej ustawy, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 70c obowiązek doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych i art. 70d rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.
Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe określają odrębne przepisy.
4.
Do nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1c, stosuje się przepisy rozdziału 3a oraz art. 17 urlop bezpłatny na czas zajmowania niektórych stanowisk lub pełnienia funkcji ust. 2a i 3. Na czas skierowania do pracy w szkołach europejskich nauczyciele ci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a.
5.
W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop wypoczynkowy, ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 67 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ust. 3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli określają odrębne przepisy.
6.
Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy.
1.
W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
2.
Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1)
art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 6 i 10a, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 7, art. 42a obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ust. 1, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 2, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 1 oraz art. 72 pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)
art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 2, art. 29 wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela ust. 1, art. 30a analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz art. 53 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3)
art. 6a ocena pracy nauczyciela ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6, art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ust. 4 i 5, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 1, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa ust. 2, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 6a, art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5, art. 63 ochrona prawna nauczyciela ust. 2, art. 75 odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ust. 2a, art. 85s zatarcie kar dyscyplinarnych ust. 4, art. 85t zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora szkoły ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z wprowadzanie danych do centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...