• Karta Nauczyciela
  27.02.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

1.
Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
nauczyciel mianowany;
4)
nauczyciel dyplomowany.
2.
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej nauczycielem początkującym zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 3, odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2 albo 4.
3.
(uchylony)
4.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
5.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
1.
Warunkiem nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego jest:
1)
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 i 3;
2)
odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 11 i 13 oraz art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 7b – także dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas których nauczyciel doskonali umiejętności praktyczne oraz pogłębia wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;
3)
posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 11 i 13 oraz art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 7b – w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1c;
4)
uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8;
5)
zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 10.
1a.
Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:
1)
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 i 3;
2)
przepracowanie w szkole okresu, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 6 albo 7, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także okresu, o którym mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 8;
3)
posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
4)
uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 10.
1b.
Warunku, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, nie stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1b i 1c oraz art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10.
1c.
Jeżeli nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1b i 1c oraz art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10, przed odpowiednio:
1)
zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, lub
2)
skierowaniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub
3)
zatrudnieniem na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub
4)
urlopowaniem lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy
– pracował w szkole na stanowisku nauczyciela w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, warunkiem nadania temu nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego jest spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 4, oraz posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy z tego okresu pracy w szkole.
1d.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a, egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i rozmowa, o której mowa w ust. 1a pkt 4, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
2.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, lub komisja kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 1a pkt 4, przeprowadza odpowiednio postępowanie egzaminacyjne lub postępowanie kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do właściwego organu, o którym mowa w ust. 4.
2a.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
2)
miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
3)
podpis nauczyciela.
2b.
Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, ust. 1a pkt 1–3 oraz ust. 1c, a w przypadku wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – także opis i analizę sposobu spełniania wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 10.
3.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
3a.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
4.
Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1–1c, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:
1)
(uchylony)
2)
stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę;
3)
stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;
4)
stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1b i art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10 – właściwy minister.
5.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera:
1)
oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;
2)
datę wydania;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej;
5)
datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
6)
w przypadku aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego – także datę wydania opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8;
7)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
8)
nadany stopień awansu zawodowego;
9)
informację o poziomie wykształcenia nauczyciela;
10)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
11)
pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
12)
imię i nazwisko oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego wraz z podaniem stanowiska służbowego.
5a.
W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w sposób określony w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 4 lub 5 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 4–6.
6.
W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1–1c, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
7.
Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 6, są odpowiednio:
1)
(uchylony)
2)
w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;
3)
w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister;
4)
w stosunku do kuratora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
1.
Nauczyciel, o którym mowa w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 2, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy.
2.
Nauczyciel, o którym mowa w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 2, który:
1)
posiada stopień naukowy lub
2)
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą
– może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
3.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, składa do dyrektora szkoły oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
4.
Nauczycielowi, o którym mowa w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 2, który:
1)
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni lub
2)
w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej
5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy
– dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
5.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w ust. 4, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
6.
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
7.
Nauczyciel mianowany, który:
1)
posiada stopień naukowy lub
2)
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą
– może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
8.
Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
9.
Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.
10.
W przypadku nauczycieli:
1)
o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1, zatrudnionych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub
2)
urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
– równoważny z okresem pracy w szkole, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
11.
Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a i 2, oraz szkół artystycznych, w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze.
12.
Zadaniem mentora, o którym mowa w ust. 11, jest:
1)
wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;
2)
udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
3)
dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;
4)
umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;
5)
obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem;
6)
inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.
13.
Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
5a.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony
4a.
(uchylony)
5.
(uchylony)
5a.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 arkusz organizacji szkoły i przedszkola ustawy – Prawo oświatowe, podaje liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub postępowań kwalifikacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacji, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
9.
(uchylony)
1.
W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:
1)
dyrektora szkoły;
2)
mentora, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 11;
3)
doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole.
2.
O wymiarze zajęć, o których mowa w ust. 1, decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych.
3.
Osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wskazuje dyrektor szkoły.
4.
Po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 1, osoby obecne podczas przeprowadzania zajęć omawiają je z nauczycielem.
5.
W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
6.
W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wchodzą:
1)
dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
2)
ekspert z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 11, posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, albo nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego, w tej samej lub innej szkole;
3)
doradca metodyczny albo nauczyciel-konsultant, albo przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudniony w tej samej lub innej szkole.
7.
Na wniosek nauczyciela w pracach komisji, o której mowa w ust. 6, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel związku zawodowego wskazanego w tym wniosku.
8.
Po omówieniu przeprowadzonych zajęć, o których mowa w ust. 5, i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Opinia może być pozytywna albo negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.
9.
Opinia, o której mowa w ust. 8, jest sporządzana na piśmie i zawiera:
1)
oznaczenie komisji wydającej opinię;
2)
datę wydania opinii;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
datę przeprowadzenia zajęć i ich rodzaj;
5)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
6)
informację o uzyskanej opinii;
7)
informację o liczbie punktów uzyskanych przez nauczyciela;
8)
uzasadnienie opinii;
9)
pouczenie, czy i w jakim trybie nauczycielowi służy wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, o którym mowa w ust. 10;
10)
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.
10.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 8, nauczyciel może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6–9 stosuje się odpowiednio.
11.
Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię, o której mowa w ust. 8, oraz:
1)
nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 10, lub
2)
po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 10, uzyskał ponownie negatywną opinię
– odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6–9 i art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.
12.
Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nie może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po podjęciu zatrudnienia w innej szkole nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2 albo 4, do którego nie wlicza się okresu dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela.
13.
Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w innej szkole nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6–9 oraz art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.
14.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a, zajęcia, o których mowa w ust. 1, 5, 10, 11 i 13, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
15.
W przypadku przetwarzania danych osobowych i wizerunku dziecka na zajęciach, o których mowa w ust. 1, 5, 10, 11 i 13, przeprowadzanych w sposób określony w ust. 14, jest wymagana zgoda rodzica dziecka. Zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka zawiera: datę i miejsce udzielenia zgody, cel i zakres udzielonej zgody oraz podpis rodzica potwierdzający udzielenie zgody. W przypadku braku zgody dziecko nie uczestniczy w tych zajęciach.
1.
(uchylony)
2.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)
dyrektor szkoły;
4)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
3.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły – także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
2)
dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
4.
W pracach komisji, o której mowa w ust. 3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
5a.
Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
6.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1b i art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10 pkt 1, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:
1)
urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
2)
urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych – Minister Sprawiedliwości;
4)
urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach wojewódzkich – minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
5)
urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych – minister właściwy do spraw rolnictwa;
6)
urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – minister właściwy do spraw zdrowia;
7)
urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska – minister właściwy do spraw środowiska.
6a.
W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego ministra;
2)
kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10 pkt 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7a.
W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego ministra;
2)
dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy;
3)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7b.
Jeżeli nauczyciel nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8, 9 i 11 oraz art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 6–9 stosuje się odpowiednio.
8.
Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu w szkole co najmniej 9 miesięcy. W przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel jest obowiązany do przepracowania w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy. Do ustalania okresów pracy w szkole przepisy art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
8a.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 10, równoważny z okresami pracy w szkole, o których mowa w ust. 8, jest odpowiednio okres zatrudnienia na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
8b.
(uchylony)
9.
Komisja egzaminacyjna lub komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub akceptacji. Zaświadczenie zawiera:
1)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
5)
datę egzaminu, o którym mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1 pkt 5, lub przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1a pkt 4;
6)
informację o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
7)
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.
10.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
2)
tryb działania komisji, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5, 10, 11 i 13,
3)
wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 8,
4)
rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego,
5)
zakres wymagań, o których mowa w art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 4,
6)
tryb działania komisji egzaminacyjnych i komisji kwalifikacyjnych,
7)
wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego
– uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i postępowań kwalifikacyjnych.
11.
Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a.
Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
2)
jest nauczycielem dyplomowanym;
3)
przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy;
4)
posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;
5)
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1,
b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy,
c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;
6)
spełnia warunki, o których mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 1-4;
7)
nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną;
8)
uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.
11b.
W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
11c.
Skreślenie z listy ekspertów następuje:
1)
na wniosek eksperta;
2)
na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,
b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego;
3)
w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4)
w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5)
w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
11d.
Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
12.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.
1.
Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:
1)
dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5, 10, 11 i 13 oraz art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 2 i 7b – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;
2)
organy sprawujące nadzór pedagogiczny, kuratora oświaty oraz komisje, o których mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 3, 6a i 7a – sprawuje właściwy minister.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 10, są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kurator oświaty lub właściwy minister.
1.
Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.
1a.
Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2.
Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...