• Karta Nauczyciela
  19.06.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Rozdział 3b. Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

1.
Nauczyciele szkół za granicą, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego, o których mowa w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 1.
2.
Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego stopnia nauczyciela mianowanego jest:
1)
posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5 i 6 oraz art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3 – także dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas których nauczyciel doskonali umiejętności praktyczne oraz pogłębia wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;
3)
uzyskanie pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 2;
4)
uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3;
5)
zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz jakości pracy szkoły za granicą, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli .
3.
(uchylony)
4.
Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2, oraz znaczący dorobek zawodowy, który w okresie 20 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego przez co najmniej 15 lat szkolnych prowadził zajęcia w szkole za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może nadać stopień nauczyciela mianowanego po przeprowadzeniu analizy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą.
4a.
Za znaczący dorobek zawodowy nauczyciela szkoły za granicą, o którym mowa w ust. 4, mogą być uznane osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela:
1)
w zakresie jakości pracy prowadzonej z uczniami, współpracy z nauczycielami, kultury pedagogicznej nauczyciela, pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich za granicą;
2)
publikacje, w tym materiały edukacyjne, dotyczące nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących oraz kultury polskiej.
4b.
Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu stopień nauczyciela mianowanego stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:
1)
posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
prowadzenie zajęć w szkole za granicą przez okres, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 4 albo 5, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także przez okres, o którym mowa w art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3a;
3)
uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli .
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą spełniającemu warunki wymagane do uzyskania tego stopnia albo odmawia jego nadania.
1.
W celu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 3b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi system teleinformatyczny, zwany dalej „systemem teleinformatycznym”, administruje nim i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:
1)
ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;
2)
integralność danych w systemie teleinformatycznym;
3)
rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
2.
(uchylony)
3.
Użytkownikami systemu teleinformatycznego są:
1)
nauczyciele szkół za granicą ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego, w zakresie:
a) składania wniosków o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1,
b) składania wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego albo postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 9r wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ust. 1 i 1c,
c) składania wniosków o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego – w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4,
d) dokumentowania przebiegu przygotowania do zawodu nauczyciela,
e) komunikowania się z mentorem i z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1, w tym w formie wideokonferencji,
f) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym w formie wideokonferencji;
2)
nauczyciele ubiegający się o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora i mentorzy nauczycieli szkół za granicą, w zakresie:
a) składania wniosków o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o których mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5,
b) komunikowania się z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1,
c) komunikowania się z nauczycielem szkoły za granicą, w stosunku do którego pełnią funkcję mentora, w tym w formie wideokonferencji,
d) przekazywania opinii, o których mowa w art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1 i 4a oraz art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
3)
pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownicy podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą ust. 1, w zakresie:
a) oceniania dokumentów, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1 i art. 9r wniosek nauczyciela szkoły za granicą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ust. 1–1e,
b) realizacji przez nauczycieli szkół za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela oraz oceny realizacji planu rozwoju zawodowego tych nauczycieli,
c) wpisywania nauczycieli na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o której mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4,
d) wyznaczania mentorów nauczycielom szkół za granicą rozpoczynającym przygotowanie do zawodu nauczyciela,
e) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego,
f) komunikowania się z użytkownikami systemu teleinformatycznego, o których mowa w pkt 1 i 2,
g) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w formie wideokonferencji,
h) obsługi technicznej systemu teleinformatycznego.
4.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, zakłada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
5.
Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, ubiegająca się o założenie konta osobistego składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek w tej sprawie. Wniosek zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis własnoręczny we wniosku poświadcza konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Po weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 5, i założeniu konta osobistego użytkownik otrzymuje informacje konieczne do pierwszego zalogowania się na konto osobiste.
7.
Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.
8.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu do systemu teleinformatycznego.
9.
Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
10.
Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy systemu teleinformatycznego podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
11.
W systemie teleinformatycznym przetwarza się dane nauczyciela:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
adres do korespondencji;
4)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
5)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
7)
nazwę nauczanego przedmiotu;
8)
kwalifikacje, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
9)
informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
10)
stopień awansu zawodowego;
11)
okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą;
12)
stopień naukowy, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;
13)
dorobek zawodowy;
14)
ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 2;
15)
informację o zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
16)
informację o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego;
17)
opinie, o których mowa w art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1 i 4a oraz art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
18)
informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3;
19)
informację o szczegółowych osiągnięciach w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4;
20)
wizerunek i głos udostępniane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji audiowizualnej.
12.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są likwidowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu postępowania związanego z awansem zawodowym, w przypadku przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela albo na wniosek użytkownika, który jest jednoznaczny z przerwaniem przygotowania do zawodu nauczyciela.
13.
Z kont osobistych użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 2, usuwa się dane osobowe zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.
14.
Konto osobiste użytkownika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zostać zlikwidowane na jego wniosek w każdym czasie, z tym że dane zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym są usuwane w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.
15.
W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, o której mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 5, konto osobiste użytkownika jest likwidowane niezwłocznie.
16.
Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, są likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
17.
W przypadku likwidacji konta osobistego użytkownika, o którym mowa w ust. 3, usuwa się dane osobowe zbierane na danym koncie, z wyjątkiem danych dotyczących tożsamości użytkownika, które są przechowywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
1.
Nauczyciel szkoły za granicą składa wniosek o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
9a)
dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego – w przypadku nauczyciela szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 2;
10)
(uchylony)
11)
(uchylony)
12)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje nauczyciela o możliwości rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela oraz wyznacza mu mentora.
4.
Mentorem nauczyciela szkoły za granicą może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 nadzór pedagogiczny ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, szkoły europejskiej, a także innej szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej – za zgodą dyrektora szkoły, wpisany na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5.
Nauczyciel zainteresowany pełnieniem funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą składa wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
6.
Wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
10)
zgodę dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, na sprawowanie funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą;
11)
akt nadania stopnia awansu zawodowego;
12)
(uchylony)
13)
dokument potwierdzający pełnienie funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą, szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej, jeżeli nauczyciel taką funkcję pełnił.
7.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 6, wpisuje nauczyciela na listę, o której mowa w ust. 4, albo odmawia wpisania na tę listę.
1.
Nauczyciel szkoły za granicą nieposiadający stopnia awansu zawodowego odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy.
2.
Nauczyciel szkoły za granicą nieposiadający stopnia awansu zawodowego, który posiada stopień naukowy, może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
3.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
4.
Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli przez okres co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego prowadził zajęcia w szkole za granicą.
5.
Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego oraz stopień naukowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli przez okres co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego prowadził zajęcia w szkole za granicą.
6.
W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc przygotowanie do zawodu nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5 i 6 oraz art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3, ulega przedłużeniu o czas nieprowadzenia zajęć. W przypadku nieprowadzenia zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela w pełnym wymiarze.
7.
W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc okres prowadzenia zajęć, o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3a, ulega przedłużeniu o czas nieprowadzenia zajęć.
1.
(uchylony)
2.
Nauczyciel szkoły za granicą rozpoczyna przygotowanie do zawodu nauczyciela z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole za granicą, na swój wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania złożony w sposób określony w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1.
3.
W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela prowadzenia zajęć w szkole za granicą po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel nie rozpoczyna przygotowania do zawodu nauczyciela do końca tego roku szkolnego.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 6, oraz dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5 i 6 oraz art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3.
5.
(uchylony)
1.
W okresie przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły za granicą realizuje plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli pkt 1.
2.
Nauczycielowi szkoły za granicą ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli pkt 1, uznaje się także jego dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
3.
Zadaniem mentora, o którym mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3, jest:
1)
wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a także zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
2)
udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
3)
dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie zadań określonych w planie rozwoju zawodowego;
4)
umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć, w wymiarze co najmniej 1 godziny w miesiącu, oraz omówienie z nim tych zajęć;
5)
obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela i omawianie ich z tym nauczycielem;
6)
pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela planu rozwoju zawodowego.
3a.
Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.
4.
Z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który został wyznaczony do pełnienia funkcji mentora, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiera umowę cywilnoprawną na okres pełnienia tej funkcji.
5.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję mentora, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 7.
1.
Nauczycielowi szkoły za granicą, który w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zalicza się okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela, jeżeli otrzymał pozytywną opinię mentora o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego.
2.
Opinię, o której mowa w ust. 1, mentor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia prowadzenia przez nauczyciela zajęć w szkole za granicą. Opinię uwzględnia się przy dokonywaniu oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela za cały okres przygotowania do zawodu nauczyciela.
3.
(uchylony)
4.
Nauczyciel szkoły za granicą, który w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, kontynuuje przygotowanie do zawodu nauczyciela po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Mentorem tego nauczyciela pozostaje dotychczasowy mentor.
4a.
Jeżeli w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły za granicą podjął zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkole europejskiej, okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2 albo 4, jeżeli za ten okres nauczyciel otrzymał pozytywną opinię mentora o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:
1)
art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1 – wlicza się okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela, nie dłuższy jednak niż 3 lata;
2)
art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 2 i 4 – wlicza się okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela, nie dłuższy jednak niż 2 lata.
5.
Jeżeli w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej rozpocznie prowadzenie zajęć w szkole za granicą, okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 1 i 2, jeżeli za ten okres nauczyciel otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:
1)
art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 1 – wlicza się okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata;
2)
art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 2 – wlicza się okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata.
6.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, kontynuuje przygotowanie do zawodu nauczyciela w szkole za granicą po opracowaniu i zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Dotychczasowy mentor, po wpisaniu na listę, o której mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4, może realizować zadania mentora nauczyciela szkoły za granicą. Jeżeli dotychczasowy mentor nie wyraża zgody na realizowanie zadań mentora nauczyciela szkoły za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyznacza nauczycielowi nowego mentora z listy, o której mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4.
6a.
Jeżeli nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego podejmie zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkole europejskiej, do okresu, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 6 albo 7, wlicza się okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
6b.
Jeżeli nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej posiadający stopień nauczyciela mianowanego rozpocznie prowadzenie zajęć w szkole za granicą, do okresu, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 4 i 5, wlicza się okres zatrudnienia w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyjątkiem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni.
7.
Nauczyciel szkoły za granicą może przerwać przygotowanie do zawodu nauczyciela albo dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku przerwy trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc przygotowanie do zawodu nauczyciela albo dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela ulega przedłużeniu o czas przerwy. W przypadku przerwy trwającej nieprzerwanie dłużej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela albo dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w pełnym wymiarze.
1.
W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 2 godzin, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 11, posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji;
2)
mentor, o którym mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3.
3.
Po omówieniu przeprowadzonych zajęć, o których mowa w ust. 1, i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Opinia może być pozytywna albo negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.
4.
Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporządzana na piśmie i zawiera:
1)
oznaczenie komisji wydającej opinię;
2)
datę wydania opinii;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
datę przeprowadzenia zajęć i ich rodzaj;
5)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
6)
informację o uzyskanej opinii;
7)
informację o liczbie punktów uzyskanych przez nauczyciela;
8)
uzasadnienie opinii;
9)
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.
5.
Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię, o której mowa w ust. 3, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 2 godzin, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 2–4 i art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3 w zakresie wyznaczenia nauczycielowi mentora stosuje się odpowiednio.
6.
Nauczyciel, który po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 5, uzyskał ponownie negatywną opinię, o której mowa w ust. 3, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 2–4 i art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3 w zakresie wyznaczenia nauczycielowi mentora stosuje się odpowiednio.
7.
Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
8.
W przypadku przetwarzania danych osobowych i wizerunku dziecka na zajęciach, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, przeprowadzanych w sposób określony w ust. 7, jest wymagana zgoda rodzica dziecka. Zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka zawiera: datę i miejsce udzielenia zgody, cel i zakres udzielonej zgody oraz podpis rodzica potwierdzający udzielenie zgody. W przypadku braku zgody dziecko nie uczestniczy w tych zajęciach.
1.
Po zakończeniu przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły za granicą składa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z opinią mentora o realizacji zadań wymienionych w tym planie. Nauczyciel dołącza do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego pozytywną opinię, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3, oraz opinie osoby kierującej szkołą za granicą i przedstawicielstwa rodziców uczniów uczęszczających do szkoły za granicą, o ile takie przedstawicielstwo zostało utworzone, dotyczące jego pracy. Niewydanie opinii przez osobę kierującą szkołą lub przedstawicielstwo rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wydanie opinii nie wstrzymuje postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z opiniami dołączonymi do sprawozdania.
3.
Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w ust. 2, może być pozytywna albo negatywna. Ocenę sporządza się w formie pisemnej i doręcza nauczycielowi. Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4.
Od oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycielowi nie służy odwołanie, jednakże nauczyciel niezadowolony z oceny może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ustalona w wyniku wniosku o ponowne ustalenie oceny jest ostateczna.
5.
(uchylony)
1.
Nauczyciel szkoły za granicą, który odbył przygotowanie do zawodu nauczyciela, składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
1a.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
2)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
3)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
4)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
5)
nazwę nauczanego przedmiotu;
6)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
1b.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z kopiami opinii, o których mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 1;
3)
kopię pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, o której mowa w art. 9q sprawozdanie nauczyciela szkoły za granicą z realizacji planu rozwoju zawodowego ust. 2.
1c.
Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego i spełniający warunek, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 4 albo 5, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1d.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;
2)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
3)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
4)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
5)
nazwę nauczanego przedmiotu;
6)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
1e.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1c, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
2)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą, wydanego przez osobę kierującą szkołą za granicą;
3)
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
4)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;
5)
dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;
6)
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w rozporządzenie w sprawie warunków i trybu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli .
1f.
Wnioski i dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 1b, 1c i 1e, składa się w języku polskim, a w przypadku dokumentów wydanych w języku obcym dołącza się tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1c, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3.
Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 31 lipca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 30 września danego roku.
4.
Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 listopada danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
5.
Nauczyciele, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, składają wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek może być złożony w ciągu całego roku.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
(uchylony)
4)
adres do korespondencji;
5)
numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;
6)
adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;
7)
nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;
8)
nazwę nauczanego przedmiotu;
9)
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2;
10)
dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;
11)
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą;
12)
oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
7.
Nauczycielowi szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, który złożył wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W skład komisji wchodzą:
1)
dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji;
2)
dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 11;
3)
w przypadku komisji egzaminacyjnej – także mentor, o którym mowa w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3.
2.
Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.
Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 9 miesięcy.
3a.
Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po upływie co najmniej roku i 9 miesięcy prowadzenia zajęć w szkole za granicą.
4.
Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić odpowiednio egzamin i rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
5.
Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna wydają nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji. Zaświadczenie zawiera:
1)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
5)
datę egzaminu, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2 pkt 5, lub przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4b pkt 3;
6)
informację o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
7)
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.

1.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą zawiera:
1)
oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;
2)
datę wydania;
3)
wskazanie podstawy prawnej;
4)
oznaczenie komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej;
5)
datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;
6)
w przypadku aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego – datę wydania opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3;
7)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
8)
nadany stopień awansu zawodowego;
9)
informację o poziomie wykształcenia nauczyciela;
10)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
11)
pouczenie, czy i w jakim trybie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
12)
imię i nazwisko oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego wraz z podaniem stanowiska służbowego.
2.
W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w sposób określony w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6.
3.
Nauczycielowi szkoły za granicą, który w trakcie prowadzenia zajęć w szkole uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela, wydaje nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może upoważnić kierownika podległej sobie jednostki organizacyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, w tym do wydawania decyzji, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 5.
2.
Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół za granicą przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Do decyzji podjętych przez tego kierownika stosuje się odpowiednio art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
2)
tryb działania komisji, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 5 i 6,
3)
wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 3,
4)
rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
5)
szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy,
6)
zakres wymagań, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3,
7)
tryb działania komisji, o których mowa w art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 1,
8)
wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j nadanie nauczycielom szkół za granicą stopni awansu zawodowego ust. 2, 4 i 4b
– uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...