• Kodeks cywilny
  29.09.2022

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2022

Dz.U.2022.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Dział IV. Wykonawca testamentu

§ 1.
Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu.
§ 2.
Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorgani­zowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.
Przypisy: 1
Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, składa odpowiednie oświadczenie przed sądem albo notariuszem.
Orzeczenia: 3
§ 1.
Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać ma­jątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i pole­cenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z usta­wą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku.
§ 2.
Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub ozna­czonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe.
§ 3.
Wykonawca testamentu powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu wynikających ze spra­wo­wania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagro­dzeniem.
§ 2.
Koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym skład­nikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testa­mentu należą do długów spadkowych.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu.
Orzeczenia: 3
Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego, do chwili objęcia we władanie tego przedmiotu przez osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...