• Kodeks cywilny
  28.02.2024

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu

§ 1.
Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
§ 2.
Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
Orzeczenia: 300 Interpretacje: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie
ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.
Orzeczenia: 34
Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku.
Orzeczenia: 7
Odroczenie wykonania zobowiązania udzielone przez sąd albo bezpłatnie przez wierzyciela nie wyłącza potrącenia.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpowiednio do potrącenia.
Orzeczenia: 6
Zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłącza umorzenie tej wierzytelności przez potrącenie tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia albo gdy jego wierzytelność stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero później aniżeli wierzytelność zajęta.
Orzeczenia: 10
Nie mogą być umorzone przez potrącenie:
1)
wierzytelności nie ulegające zajęciu;
2)
wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
3)
wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
4)
wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.
Orzeczenia: 9
§ 1.
Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).
§ 2.
W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.
Orzeczenia: 33 Interpretacje: 1
Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.
Orzeczenia: 4
Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Orzeczenia: 29 Interpretacje: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...