• Kodeks karny
  21.05.2024

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.17 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Rozdział XI. Przedawnienie

§ 1.
Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1)
40 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
2)
20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
2a)
15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
3)
10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
4)
5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5)
(uchylony)
§ 2.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§ 3.
Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
§ 3a.
W przypadku przestępstwa popełnionego w czasie dłuższym niż jeden dzień bieg przedawnienia rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia, w którym sprawca swoim zachowaniem wypełniał znamiona przestępstwa.
§ 4.
W przypadku przestępstw:
1)
przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
2)
określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego, albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego,
3)
określonych w art. 156a nakłanianie innej osoby do spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i art. 191b doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną, nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia do zawarcia małżeństwa, popełnionych na szkodę małoletniego
– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 40. roku życia.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101 przedawnienie karalności, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 przedawnienie karalności § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.
§ 2.
Jeżeli w toku wszczętego postępowania powzięto uzasadnione podejrzenie popełnienia innego przestępstwa, karalność tego przestępstwa ulega przedłużeniu w sposób określony w § 1 z dniem, w którym podjęto pierwszą czynność procesową zmierzającą do ustalenia, czy zostało ono popełnione.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1)
30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;
2)
15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat;
3)
10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2.
Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.
Orzeczenia: 1
§ 1.
Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§ 2.
(uchylony)
Orzeczenia: 2
Przepisów art 101–103 nie stosuje się do:
1)
zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych;
2)
umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;
3)
przestępstw określonych w art. 197 zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej § 4 lub 5, popełnionych na szkodę małoletniego poniżej 15 lat;
4)
przestępstw określonych w art. 148 zabójstwo § 2 pkt 2 lub § 3, popełnionych w związku ze zgwałceniem małoletniego poniżej 15 lat lub w związku ze zgwałceniem ze szczególnym okrucieństwem;
5)
przestępstw określonych w art. 197 zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej § 4 lub 5, jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem;
6)
przestępstwa określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 i art. 197 zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej § 4 w związku z art. 11 jedność czynu, kumulatywny zbieg przepisów ustawy § 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...