• Art. 122. KKS - Zakres us...
  20.04.2024

Art. 122. KKS


Zakres ustawowego pojęcia "prokurator"

§ 1.
W sprawach, w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest uprawniony do prowadzenia takiego postępowania, a następnie do wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed sądem:
1)
przez wyrażenie „prokurator” w art. 18 czyn stanowiący wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne § 2, art. 19 zawiadomienie o uchybieniach w działaniu instytucji § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 20 naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę, pełnomocnika lub prowadzącego postępowanie § 1 i 1b, art. 23 obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego, art. 71 pojęcie podejrzanego i oskarżonego § 2, art. 87 pełnomocnik strony § 3, art. 93 postanowienia, zarządzenia i polecenia § 3, art. 135 zawiadomienie prokuratora o rozprawach i posiedzeniach, art. 156 udostępnianie akt sprawy § 5, art. 158 uprawnienia prokuratora do przeglądania akt sprawy sądowej, art. 160 § 4, art. 192 oględziny i badanie pokrzywdzonego i świadka § 2, art. 198 przygotowanie opinii przez biegłego § 1, art. 215 badanie psychologiczne podejrzanego i oskarżonego, art. 218 obowiązek wydania korespondencji, przesyłek i danych § 1 zdanie pierwsze, art. 231 złożenie zatrzymanej rzeczy do depozytu lub oddanie na przechowanie § 1, art. 232 sprzedaż przedmiotów zatrzymanych § 1, art. 232a przechowywanie i niszczenie przedmiotów i substancji niebezpiecznych § 2, art. 232b nieodpłatne przekazanie przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii § 2, art. 236 zażalenie na postanowienie lub czynność w przedmiocie dowodów rzeczowych, art. 281 przesłanki wydania listu żelaznego, art. 282 obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego § 1 pkt 1, art. 285 kara pieniężna, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie § 1a, art. 288 uchybienie obowiązkom przez żołnierza w służbie czynnej § 1, art. 290 właściwość organów w sprawach wydawania postanowień w przedmiocie kar porządkowych § 1 i 2, art. 293 postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym § 1 i 4, art. 299 strony w postępowaniu przygotowawczym § 3, art. 308 dochodzenie w niezbędnym zakresie § 1, art. 317 udział uprawnionych w innych czynnościach śledztwa § 2, art. 323 postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa § 1 i 3, art. 324 wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających § 1 i 2, art. 325e uprawnienie do wydawania postanowień w toku dochodzenia § 2 zdanie drugie, art. 327 podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego § 1 i 3, art. 333 dodatkowe elementy aktu oskarżenia § 2, art. 336 wniosek o warunkowe umorzenie postępowania § 1 i 3, art. 340 umorzenie postępowania § 2, art. 341 posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania § 1 i 2, art. 343a rozpoznanie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego § 2 zdanie drugie, art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego § 2, art. 441 przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu § 4, art. 446 wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego, art. 448 zawiadomienie o przyjęciu apelacji, art. 505 doręczenie odpisu wyroku nakazowego, art. 526 wymogi formalne kasacji § 2, art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 1, art. 530 przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji § 4 i 5, art. 545 postępowanie o wznowienie postępowania § 2, art. 550 postępowanie w sprawie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego § 2, art. 570 inicjatywa w zakresie wydania wyroku łącznego, art. 571 opinia o skazanym i informacje z zakładów karnych § 2, art. 611fs posiedzenie w sprawie wystąpienia do państwa wykonania orzeczenia, art. 618 wydatki Skarbu Państwa w postępowaniu karnym § 1 pkt 2 oraz art. 626a zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów Kodeksu postępowania karnego rozumie się także „finansowy organ postępowania przygotowawczego";
2)
przez wyrażenie „prokurator” w art. 15 obowiązki Policji i innych podmiotów w zakresie postępowania karnego § 1, art. 48 tryb wyłączenia prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego § 1, art. 179 zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej § 3, art. 325 zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa, art. 325e uprawnienie do wydawania postanowień w toku dochodzenia § 4 zdanie drugie, art. 326 nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym § 1–3, art. 327 podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego § 2 i 3 oraz art. 626a zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów Kodeksu postępowania karnego rozumie się także „organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego”, z tym że z tytułu sprawowanego nadzoru Szef Krajowej Administracji Skarbowej i minister właściwy do spraw finansów publicznych jako organy nadrzędne nie mogą przejąć sprawy do swego prowadzenia;
3)
przez wyrażenie "Prokurator Generalny" w art. 328 uprawnienia Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym Kodeksu postępowania karnego rozumie się także "ministra właściwego do spraw finansów publicznych", gdy potrzeba uchylenia prawomocnego postanowienia zachodzi w sprawie o wykroczenie skarbowe.
§ 2.
Finansowy organ postępowania przygotowawczego może wystąpić z wnioskiem do prokuratora o podjęcie czynności, o których mowa w art. 73 porozumiewanie się tymczasowo aresztowanego z obrońcą § 2 i 3, art. 180 przesłuchiwanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej § 1, art. 202 biegli psychiatrzy § 1, art. 203 obserwacja w zakładzie leczniczym § 2, art. 214 wywiad środowiskowy o oskarżonym § 1 i 8, art. 218 obowiązek wydania korespondencji, przesyłek i danych § 1 zdanie drugie, art. 220 zasady dokonywania przeszukania § 1, art. 226 wykorzystanie jako dowodów dokumentów zawierających informacje niejawne zdanie drugie, art. 237 kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych § 1 i 2, art. 247 zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej § 1 i 2, art. 250 stosowanie tymczasowego aresztowania § 2–4, art. 263 okres trwania tymczasowego aresztowania § 2, art. 270 orzekanie o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia § 1 oraz art. 293 postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w art. 202 biegli psychiatrzy § 1 Kodeksu postępowania karnego, prokurator powołuje biegłych lekarzy psychiatrów, a także gdy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego, prokurator z mocy prawa obejmuje nadzorem postępowanie przygotowawcze. W sprawach o wykroczenia skarbowe w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego powołuje się jednego biegłego lekarza psychiatrę, a powołując go, prokurator może objąć dochodzenie nadzorem.
§ 3.
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w razie przejęcia sprawy przez prokuratora do swego prowadzenia.
Art. 122. Zakres ustawowego pojęcia "prokurator" - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...