• Art. 125. KKS - Odpowiedn...
  17.04.2024

Art. 125. KKS


Odpowiednie stosowanie przepisów o podejrzanym

§ 1.
Do podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz jego pełnomocnika stosuje się odpowiednio dotyczące podejrzanego, oskarżonego i obrońcy przepisy: art. 72 prawo do korzystania z pomocy tłumacza, art. 74 prawa i obowiązki oskarżonego § 1, art 75–79, art. 81 wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana, art. 81a tryb wyznaczania obrońcy z urzędu, art 83–86, art. 89 odesłanie do przepisów postępowania cywilnego o pełnomocnictwie, art. 157 wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów § 1 i 2, art 174–176, art. 300 pouczenie stron i uczestników postępowania o ich uprawnieniach, art. 301 przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy, art. 315 podmioty uprawnione do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa § 1, art. 316 udział uprawnionych w czynnościach niepowtarzalnych, art. 321 zamknięcie śledztwa, art. 323 postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa § 2, art. 334 przesłanie aktu oskarżenia do sądu § 3 zdanie pierwsze, art. 338 doręczenie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu § 1, art. 343 uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 5, art. 353 zawiadomienie o terminie rozprawy i wezwanie na rozprawę § 2, art. 386 obowiązek pouczenia oskarżonego na rozprawie głównej, art. 389 odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego, art. 390 obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego, art. 391 odczytywanie protokołów zeznań świadka § 2, art. 431 cofnięcie środka odwoławczego § 2 i 3, art. 434 zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego, art. 435 wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego, art. 440 rażąca niesprawiedliwość orzeczenia, art. 443 zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy, art. 453 przebieg postępowania przed sądem odwoławczym § 3, art. 454 zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego § 1, art. 455 poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy, art. 524 termin do wniesienia kasacji § 3, art. 540 przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania § 2 i 3, art. 542 zasady wznowienia postępowania § 2, art. 545 postępowanie o wznowienie postępowania § 1, art. 547 rodzaje orzeczeń w postępowaniu o wznowienie § 3, art. 548 przesłanki wyznaczenia w postępowaniu wznowionym obrońcy z urzędu , art. 624 przesłanki fakultatywnego zwolnienia od kosztów sądowych § 1, art. 627 koszty i wydatki zasądzane od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego, art. 630 wydatki ponoszone przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego, art 632–633 oraz art. 636 koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego § 1 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2.
Do osób najbliższych podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej będącego osobą fizyczną stosuje się odpowiednio art. 182 prawo odmowy zeznań, art. 185 zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi i art. 186 skorzystanie z prawa do odmowy zeznań Kodeksu postępowania karnego.
§ 3.
Od chwili wydania postanowienia, o którym mowa w art. 124 pociągnięcie podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej § 1, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej może być w tym charakterze wezwany do udziału w czynnościach procesowych.
§ 4.
Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej nie może być przesłuchany w charakterze świadka, także w wypadku, gdy jest interwenientem lub podmiotem obowiązanym do zwrotu korzyści majątkowej, o którym mowa w art. 24 odpowiedzialność posiłkowa za karę grzywny § 5.
§ 5.
Do podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, przepisy art. 117a czynności procesowe bez udziału wszystkich obrońców lub pełnomocników § 2, art. 156 udostępnianie akt sprawy § 1 i 2, art. 167 inicjatywa dowodowa, art. 171 zasady prowadzenia przesłuchiwania § 2, art. 370 kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym § 1, art. 384 sprawdzenie obecności wezwanych na rozprawę, zarządzenie opuszczenia sali przez świadków § 2 i 3, art. 406 kolejność głosów po zamknięciu przewodu sądowego § 1, art. 422 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku § 1, art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 1 i art. 444 podmioty uprawnione do wniesienia apelacji Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd przesłuchuje w charakterze świadka podmiot, który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa. Jeżeli podmiotem tym nie jest osoba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działania w jego imieniu. Osoba ta może odmówić zeznań. Przepisy art. 72 nieterminowe rozliczanie stanu zużycia znaków akcyzy, art. 75 niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z otrzymanych znaków akcyzy, art. 87 oszustwo celne i art. 89 naruszenie warunków zwolnienia towaru od należności celnej stosuje się odpowiednio.
Art. 125. Odpowiednie stosowanie przepisów o podejrzanym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...