• Art. 34. KKS - Zakaz prow...
  24.04.2024

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2023.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Art. 34. KKS


Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej i pozbawienie praw publicznych

§ 1.
Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2.
Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 stosowanie nadzwyczajnego obostrzenia kary § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 uchylanie się od opodatkowania § 1, art. 55 zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej § 1, art. 56 podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych § 1, art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy § 1–5, art. 63a sprzedaż wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy § 1, art. 64 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę § 1–6, art. 65 nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego § 1, art. 66 niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy § 1, art. 67 podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy § 1 i 2, art. 68 niedopełnienie obowiązków w zakresie sporządzania spisów i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy § 1 i 2, art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 1–3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy § 1, art. 69b naruszenie przepisów ustawy w zakresie dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych § 1, art. 69c naruszenie przepisów ustawy w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych § 1, art. 70 przekazywanie osobie nieuprawionej lub przyjmowanie od osoby nieuprawnionej znaków akcyzy § 1, 2 i 4, art. 72 nieterminowe rozliczanie stanu zużycia znaków akcyzy, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy § 1, art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego § 1, art. 76 narażenie organu podatkowego na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej § 1, art. 77 nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku § 1, art. 78 nie pobieranie przez płatnika podatku lub pobieranie podatku w kwocie niższej od należnej § 1, art. 80f niedopełnienie obowiązków w zakresie informacji dotyczących schematu podatkowego § 1–4, art. 82 narażenie finansów publicznych na uszczuplenie przez poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji § 1, art. 83 udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności kontrolnych, audytowych lub dokonania nabycia sprawdzającego § 1, art. 85 wyłudzenie dokumentu dotyczącego warunków obrotu z zagranicą towarami lub usługami § 1 i 2, art. 86 naruszenie obowiązków celnych
§ 1 i 2, art. 87 oszustwo celne § 1 i 2, art. 88 naruszenie warunków procedury odprawy czasowej § 1 i 2, art. 89 naruszenie warunków zwolnienia towaru od należności celnej § 1 i 2, art. 90 usuwanie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego § 1 i 2, art. 91 nabywanie, przechowywanie lub przewóz towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego § 1, art. 92 narażenie organu na nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności celnej należnej do zapłacenia § 1, art. 93 naruszenie przepisów o warunkach działalności wolnego obszaru celnego, składu wolnocłowego lub składu celnego, art. 97 wyłudzanie indywidualnych zezwoleń dewizowych § 1 i 2, art. 100 bezprawne wywożenie lub wysyłanie środków płatniczych za granicę przez rezydenta § 1, art. 101 bezprawne nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych przez nierezydenta § 1, art. 102 nabywanie przez rezydenta udziałów, akcji lub nieruchomości bez zezwolenia dewizowego § 1, art. 103 zbywanie bez wymaganego zezwolenia papierów wartościowych w krajach trzecich przez rezydenta § 1, art. 104 otwieranie lub utrzymywanie rachunku bankowego przez rezydenta bez zezwolenia § 1, art. 106c dokonywanie w obrocie dewizowym z zagranicą rozliczeń pieniężnych bez zezwolenia § 1, art. 106d prowadzenie działalności kantorowej bez wpisu do rejestru § 1, art. 106j dokonanie przekazu związanego z obrotem dewizowym bez pośrednictwa uprawnionego banku § 1, art. 107 urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia § 1–3, art. 107a urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez urzędowego sprawdzenia lub urzędowych zamknięć § 1 oraz art. 110 trudnienie się sprzedażą losów - zakres czynu zabronionego.
§ 3.
Pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w wypadkach określonych w art. 38 stosowanie nadzwyczajnego obostrzenia kary § 1 i 2 w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4.
Zakazy wymienione w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, od roku do lat 5.
Art. 34. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...