• Art. 173. KKW - Obowiązki...
  26.02.2024

Art. 173. KKW


Obowiązki sądowego kuratora zawodowego

§ 1.
Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, a także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd lub związanych z dozorem; sądowy kurator zawodowy kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych oraz osób godnych zaufania wykonujących dozór. W sprawie dozoru wykonywanego przez sądowego kuratora społecznego, sędzia lub kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej może w każdym czasie zarządzić osobiste sprawowanie dozoru przez sądowego kuratora zawodowego lub polecić sądowemu kuratorowi zawodowemu podjęcie bezzwłocznie czynności.
§ 2.
Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:
1)
sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy;
2)
kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków;
3)
składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu;
4)
składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego;
5)
składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru;
6)
składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary;
7)
składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia;
8)
składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej;
9)
składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności;
9a)
składanie wniosków o zawieszenie, podjęcie oraz o umorzenie postępowania wykonawczego;
10)
udzielanie pomocy postpenitencjarnej;
11)
udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie;
12)
podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego;
13)
przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych;
14)
wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności;
15)
wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów odrębnych.
§ 3.
W razie zaistnienia okoliczności, określonych w art. 156 odwołanie odroczenia wykonania lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności § 1 i 2 lub art. 160 odwołanie warunkowego zwolnienia § 3 niniejszego kodeksu oraz w art. 68 podjęcie postępowania warunkowo umorzonego § 2 lub art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 2 Kodeksu karnego, sądowy kurator zawodowy może odstąpić od złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 4 oraz 6–8, jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte.
§ 4.
W przypadku, o którym mowa w § 3, sądowy kurator zawodowy udziela skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje go o skutkach niezastosowania się do upomnienia. Odpis upomnienia niezwłocznie przekazuje sądowi.
§ 5.
Jeżeli po udzieleniu skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia zaistnieją okoliczności wskazane w przepisach, o których mowa w § 3, sądowy kurator zawodowy składa do sądu odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 4 oraz pkt 6–8.
Art. 173. Obowiązki sądowego kuratora zawodowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...