• Art. 223f. - Rodzaje kon...
  27.05.2024

Art. 223f. KKW


Rodzaje kontroli skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów

§ 1.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz zapobiegania popełnianiu przestępstw w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w miejscach pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych można przeprowadzać:
1)
kontrolę pobieżną;
2)
kontrolę osobistą;
3)
kontrolę cel i innych pomieszczeń w oddziałach mieszkalnych;
4)
kontrolę pomieszczeń poza oddziałami mieszkalnymi;
5)
kontrolę paczek, przedmiotów i bagaży;
6)
kontrolę pojazdów, którymi są przewożeni skazani lub tymczasowo aresztowani do i z miejsca pracy poza zakładem karnym lub aresztem śledczym;
7)
kontrolę miejsca pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego;
8)
kontrolę generalną.
§ 2.
Kontrolę pobieżną przeprowadza się obowiązkowo:
1)
każdorazowo po wyjściu i przy powrocie do celi osoby kontrolowanej;
2)
przed opuszczeniem miejsca zatrudnienia i po powrocie do niego osoby kontrolowanej.
§ 3.
W zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może określić odstępstwo od zasad określonych w § 2.
§ 4.
W zakładzie karnym typu zamkniętego dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może określić odstępstwo od zasady określonej w § 2 pkt 1 w wypadku zastosowania art. 90 warunki w zakładzie karnym typu zamkniętego pkt 1.
§ 5.
Kontrolę, o której mowa w § 1, mogą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Więziennej, a kontrolę, o której mowa w § 1 pkt 3–8, również pracownicy Służby Więziennej, zwani dalej „osobami kontrolującymi”.
§ 6.
Kontrola, o której mowa w § 1, może być przeprowadzona w każdym czasie.
§ 7.
Osoba kontrolująca przeprowadza kontrolę, o której mowa w § 1, w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej.
§ 8.
W razie konieczności podczas kontroli, o której mowa w § 1, dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych przedmiotów w niezbędnym zakresie.
§ 9.
Przed przystąpieniem do kontroli, o której mowa w § 1, osoba kontrolująca informuje osobę kontrolowaną o rozpoczęciu kontroli i jej rodzaju, chyba że kontrolę przeprowadza się podczas nieobecności osoby kontrolowanej, a w przypadku kontroli, o której mowa w § 1 pkt 7, informuje się również podmiot zatrudniający.
§ 10.
Osoba kontrolowana ma obowiązek poddania się kontroli pobieżnej lub kontroli osobistej oraz umożliwienia i nieutrudniania przeprowadzenia innych kontroli, o których mowa w § 1.
§ 11.
Podczas kontroli, o której mowa w § 1 pkt 7, ma prawo być obecny przedstawiciel podmiotu zatrudniającego.
§ 12.
Protokół sporządza się z przebiegu:
1)
kontroli miejsca pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego;
2)
kontroli generalnej;
3)
kontroli osobistej lub innej kontroli, o której mowa w § 1, w wypadku
gdy w trakcie kontroli ujawniono przedmiot niedozwolony lub substancję psychoaktywną;
4)
w pozostałych wypadkach, jeżeli osoba kontrolująca uzna to za potrzebne.
§ 13.
Protokół kontroli miejsca pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego zawiera:
1)
wskazanie podstawy faktycznej i prawnej przeprowadzenia kontroli;
2)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)
numer służbowy funkcjonariusza Służby Więziennej oraz numer legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej przeprowadzającego kontrolę lub obecnego podczas kontroli;
4)
liczbę osób kontrolowanych obecnych w miejscu pracy w trakcie kontroli;
5)
wskazanie adresu kontrolowanego miejsca pracy;
6)
imię i nazwisko przedstawiciela podmiotu zatrudniającego;
7)
określenie obiektów, pomieszczeń, szafek i schowków, a także narzędzi, maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, które poddano kontroli;
8)
opis przebiegu kontroli, a w wypadku naruszenia plomb gwarancyjnych lub uszkodzenia kontrolowanych przedmiotów – wskazanie tych naruszeń lub uszkodzeń;
9)
wyniki kontroli;
10)
podpis osoby kontrolującej.
§ 14.
Protokół kontroli generalnej zawiera:
1)
wskazanie podstawy faktycznej i prawnej przeprowadzenia kontroli;
2)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)
liczbę osób kontrolowanych;
4)
wskazanie zakładu karnego, aresztu śledczego lub miejsc, w których przeprowadzono kontrolę;
5)
opis przebiegu kontroli, a w wypadku naruszenia plomb gwarancyjnych lub uszkodzenia kontrolowanych przedmiotów – wskazanie tych naruszeń lub uszkodzeń;
6)
wyniki kontroli;
7)
podpis funkcjonariusza Służby Więziennej kierującego kontrolą.
§ 15.
Protokół kontroli innej niż określona w § 13 i 14 zawiera:
1)
wskazanie podstawy faktycznej i prawnej przeprowadzenia kontroli;
2)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)
imię i nazwisko osoby kontrolowanej oraz imię jej ojca lub numer celi, numer pomieszczenia lub jego nazwę albo nazwę paczki, przedmiotu lub bagażu albo numer rejestracyjny pojazdu;
4)
numer służbowy funkcjonariusza Służby Więziennej oraz numer legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej przeprowadzającego kontrolę lub obecnego podczas kontroli;
5)
opis przebiegu kontroli, a w wypadku naruszenia plomb gwarancyjnych lub uszkodzenia kontrolowanych przedmiotów – wskazanie tych naruszeń lub uszkodzeń;
6)
wyniki kontroli, a w wypadku ujawnienia przedmiotu niedozwolonego lub substancji psychoaktywnej – wskazanie ujawnionych przedmiotów lub substancji, ich opis oraz wskazanie miejsca ich ujawnienia;
7)
informację o pouczeniu osoby kontrolowanej o jej prawach;
8)
podpis osoby kontrolującej.
§ 16.
Znalezione podczas kontroli przedmioty niedozwolone lub substancje psychoaktywne podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt osoby kontrolowanej do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu karnego lub aresztu śledczego. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, zaś środki pieniężne oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu Państwa albo na pomoc postpenitencjarną. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem, lub przedmiotów mogących stanowić dowód czynu zabronionego; w takim wypadku należy te przedmioty zabezpieczyć oraz zawiadomić właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Decyzję w sprawie zniszczenia przedmiotów podejmuje dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.
§ 17.
O znalezieniu u tymczasowo aresztowanego lub w celi, w której on przebywa, przedmiotów, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego, zawiadamia się organ dysponujący. Na żądanie organu dysponującego przedmioty przekazuje się temu organowi.
Art. 223f. Rodzaje kontroli skazanych, tymczasowo areszto... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...