• Art. 76. KKW - Zakres dzi...
  28.09.2021

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2021

Dz.U.2021.0.53 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Art. 76. KKW


Zakres działania komisji penitencjarnej

§ 1.
Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy:
1)
kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku;
2)
kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku;
3)
ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego i dokonywanie ocen ich wykonywania;
4)
dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji;
5)
kwalifikowanie skazanych do nauczania w szkołach i na kursach oraz podejmowanie decyzji o pozbawieniu możliwości nauczania w zakresie nieobjętym nauczaniem obowiązkowym;
6)
kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 zakład karny dla młodocianych § 2, do zakładów karnych dla młodocianych oraz skazanych, o których mowa w art. 96 odbywanie kary w systemie terapeutycznym § 3, do odbywania kary w oddziałach terapeutycznych;
7)
kwalifikowanie skazanego – jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji tej decyzji;
8)
weryfikowanie indywidualnych programów oddziaływania albo indywidualnych programów terapeutycznych, a także kierowanie i wycofywanie skazanych z oddziałów terapeutycznych;
9)
wyrażanie opinii w sprawach przyznania skazanemu przepustki, o której mowa w art. 91 warunki w zakładzie karnym typu półotwartego pkt 7 lub art. 92 warunki w zakładzie karnym typu otwartego pkt 9, oraz nagrody, o której mowa w art. 138 katalog nagród § 1 pkt 7 lub 8, wówczas gdy są one udzielane:
a) po raz pierwszy,
b) po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy,
c) po powstaniu istotnych zmian w sytuacji prawnej lub rodzinnej skazanego;
10)
wyrażanie opinii w sprawach:
a) przyznania nagrody, o której mowa w art. 138 katalog nagród § 1 pkt 7 lub 8, skazanemu skierowanemu do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego,
b) projektu porządku wewnętrznego zakładu karnego oraz zmiany tego porządku,
c) innych przekazanych jej przez dyrektora;
11)
podejmowanie decyzji w sprawie korzystania przez skazanego z uprawnień określonych w art. 107 odbywanie kary przez skazanych za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych oraz zwolnienia z wykonywania pracy, na podstawie art. 121 zatrudnienie skazanego § 7;
12)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 2.
Jeżeli decyzja komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji jest sprzeczna z prawem, o jej zmianie lub uchyleniu orzeka sąd penitencjarny; art. 7 zaskarżanie decyzji § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
W wypadku określonym w § 2 decyzję komisji penitencjarnej może także uchylić dyrektor okręgowy Służby Więziennej albo Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
§ 4.
Na decyzje, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 6 i 7, przysługuje skarga.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności Sprawdź
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Sprawdź
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny Sprawdź
Art. 76. Zakres działania komisji penitencjarnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...