• Kodeks karny wykonawczy
  21.02.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Część wojskowa

Rozdział XVI. Przepisy ogólne

Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie - także do osób powołanych do pełnienia służby wojskowej, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszej części.
Przepisów części wojskowej nie stosuje się do żołnierzy terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.
§ 1.
W odniesieniu do orzeczeń sądów wojskowych prawa i obowiązki organów postępowania wykonawczego wymienionych w art. 2 organy postępowania wykonawczego pkt 1-4 i 6 odpowiednio mają:
1)
sąd wojskowy pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;
2)
sąd wojskowy, o którym mowa w art. 3 właściwość sądu w sprawach wykonania orzeczeń § 3;
3)
prezes sądu wojskowego lub upoważniony sędzia wojskowy;
4)
wojskowy sędzia penitencjarny;
5)
wojskowy kurator społeczny.
§ 2.
Organami postępowania wykonawczego są także:
1)
dowódca jednostki wojskowej;
2)
organ administracji wojskowej właściwy ze względu na kompetencje służbowe.
§ 3.
Do decyzji organów wymienionych w § 1 pkt 3-5 oraz § 2 stosuje się odpowiednio art. 7 zaskarżanie decyzji.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Nadzór penitencjarny nad wykonywaniem kary aresztu wojskowego, tymczasowego aresztowania zastosowanego przez sąd wojskowy oraz zatrzymaniem sprawuje wojskowy sędzia penitencjarny.
§ 2.
Nadzór określony w § 1 dotyczy również kary ograniczenia wolności wykonywanej w wydzielonej jednostce wojskowej.

Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności

§ 1.
Karę ograniczenia wolności wobec osób wymienionych w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, § 3 Kodeksu karnego wykonuje dowódca jednostki wojskowej, w której skazany pełni służbę, lub inny właściwy dowódca.
§ 2.
Karę ograniczenia wolności wobec osób wymienionych w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, § 4 Kodeksu karnego wykonuje dowódca wydzielonej jednostki wojskowej.
§ 1.
Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi jednostki wojskowe wydzielone do wykonywania kary określonej w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, § 4 Kodeksu karnego.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary określonej w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, § 4 Kodeksu karnego, uwzględniając w szczególności zasady wykonywania tej kary wobec osób podlegających służbie wojskowej.
§ 3.
Zawarte w regulaminie odstępstwa od ogólnie obowiązującego porządku wojskowego mają służyć wzmożeniu dyscypliny społecznej i wojskowej oraz utrwaleniu wiedzy wojskowej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Jeżeli w wyroku orzeczono obowiązek określony w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, § 3 Kodeksu karnego, dokonywanie potrąceń następuje stosownie do wskazań sądu.
§ 2.
Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia sąd o potrąceniach dokonywanych z wynagrodzenia skazanego.
§ 1.
Zwolnienie od reszty kary oraz uznanie kary za wykonaną przewidziane w art. 83 zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności Kodeksu karnego może nastąpić również na wniosek dowódcy jednostki wojskowej.
§ 2.
Do orzekania w przedmiocie określonym w art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy § 5 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio art. 13 rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wykonania orzeczenia lub obliczenia kary.

Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego

Szkolenie wojskowe skazanych na karę aresztu wojskowego ma na celu utrwalenie nabytej wiedzy wojskowej, utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej, a także wzmożenie dyscypliny.
§ 1.
Szkoleniem wojskowym w zakładzie karnym dla odbywających karę aresztu wojskowego kieruje oficer wyznaczony, na podstawie odrębnych przepisów, do wykonywania zadań poza wojskiem.
§ 2.
Oficer kierujący szkoleniem wojskowym jest zastępcą dyrektora zakładu karnego, a także przełożonym żołnierzy zawodowych wyznaczonych do wykonywania zadań w tym zakresie.
§ 3.
Dyrektor zakładu karnego, przed podjęciem decyzji związanych z wykonywaniem kary, zapoznaje się z opinią oficera kierującego szkoleniem wojskowym; oficer ten wchodzi w skład komisji penitencjarnej.
Oddzielnie rozmieszcza się następujących skazanych:
1)
oficerów;
2)
podoficerów zawodowych, służby nadterminowej i okresowej;
3)
pozostałych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Skazany odbywający karę aresztu wojskowego może otrzymywać nagrody przewidziane w art. 138 katalog nagród, § 1, z tym że czas widzenia określonego w art. 138 katalog nagród, § 1 pkt 7 nie może przekroczyć 60 godzin.
§ 2.
Skazany odbywający karę aresztu wojskowego otrzymuje w dniu Święta Wojska Polskiego od dyrektora zakładu karnego zezwolenie na widzenie poza obrębem zakładu, chyba że przemawia przeciwko temu brak postępów w szkoleniu wojskowym.
§ 3.
Do zezwolenia określonego w § 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 139 przyznawanie skazanym nagród, § 1, 2, 7 i 8 oraz art. 140 obowiązki skazanego w razie korzystania z nagród związanych z opuszczeniem zakładu karnego, .
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
W stosunku do żołnierza sąd może zastosować odpowiednio art. 330 zamienna kara ograniczenia wolności Kodeksu karnego, jeżeli wniosek złoży dowódca jednostki wojskowej.
§ 2.
Na żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, w stosunku do którego zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, bez względu na jej wymiar, sąd może nałożyć odpowiednie obowiązki lub środki, określone w art. 67 okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania lub art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary Kodeksu karnego.
Dla realizacji celów kary dyrektor zakładu karnego współdziała z odpowiednimi instytucjami wojskowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych, § 1.

Rozdział XIX. Środki karne

W razie orzeczenia wobec żołnierza wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradacji sąd zarządza wykonanie orzeczonego środka przez właściwego dowódcę oraz zawiadamia o treści orzeczenia odpowiedni w sprawach kadrowych organ wojskowy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Jeżeli wobec żołnierza orzeczono środek karny inny niż przewidziany w art. 237 wykonanie orzeczenia o wydaleniu z zawodowej służby wojskowej lub degradacji, sąd zawiadamia o orzeczeniu również dowódcę jednostki wojskowej, w której skazany pełnił ostatnio służbę, oraz właściwe w sprawach kadrowych organy wojskowe.
§ 1.
W razie oddania pod dozór przez sąd wojskowy skazanej osoby cywilnej, sąd ten zwraca się do właściwego sądu powszechnego o wyznaczenie kuratora sądowego.
§ 2.
W razie zwolnienia z czynnej służby wojskowej żołnierza, którego sąd wojskowy oddał pod dozór po skazaniu, sąd ten zwraca się do właściwego sądu powszechnego o wyznaczenie kuratora sądowego.
§ 3.
W razie oddania pod dozór przez sąd powszechny skazanego żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, przepis art. 334 nakładanie na żołnierza obowiązków lub orzekanie wobec żołnierza dozoru, § 2 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Dozór wobec żołnierza czynnej służby wojskowej wykonuje się w miejscu pełnienia służby.

Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowo aresztowanych żołnierzy służby czynnej osadza się w areszcie śledczym w wydzielonych celach.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...