• Kodeks karny wykonawczy
  27.02.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego

Organami postępowania wykonawczego są:
1)
sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;
2)
sąd penitencjarny;
2a)
referendarz sądowy;
3)
prezes sądu lub upoważniony sędzia;
4)
sędzia penitencjarny;
5)
dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;
6)
sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej;
7)
sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;
8)
naczelnik urzędu skarbowego;
9)
odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;
10)
inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 1a.
(uchylony)
§ 2.
W sprawach zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.
§ 3.
W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach określonych w § 2, orzeka wojskowy sąd garnizonowy.
§ 3a.
Na postanowienie w przedmiocie właściwości w postępowaniu wykonawczym zażalenie nie przysługuje.
§ 4.
(uchylony)
§ 5.
(uchylony)
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 6
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...