• Kodeks karny wykonawczy
  16.07.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.706 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Rozdział XIV. Należności sądowe

§ 1.
Sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji.
§ 1a.
Jeżeli koszty zostały ściągnięte w całości zgodnie z art. 11a ściągnięcie środków stanowiących zabezpieczenie w sprawie, przepisu § 1 nie stosuje się.
§ 1b.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wezwania do uiszczenia kosztów sądowych, o którym mowa w art. 11b wezwanie skazanego do uiszczenia grzywny lub innych orzeczonych świadczeń § 1.
§ 2.
W zakresie rozkładania na raty i umarzania należności sądowych stosuje się odpowiednio art 49-51, przy czym okres rozłożenia na raty pieniężnej kary porządkowej nie może przekroczyć 6 miesięcy.
§ 3.
Przepisy § 1–2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o:
1)
nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest kwota pieniężna,
2)
nawiązce lub świadczeniu pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.
§ 3a.
Nie rozkłada się na raty kosztów sądowych, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, nawiązki lub świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i przepadku, którego przedmiotem jest kwota pieniężna, jeżeli podlegają wykonaniu w sposób, o którym mowa w art. 11a ściągnięcie środków stanowiących zabezpieczenie w sprawie lub art. 11b wezwanie skazanego do uiszczenia grzywny lub innych orzeczonych świadczeń § 1.
§ 4.
W razie zasądzenia kosztów sądowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego sąd, z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł egzekucyjny jednostce samorządu terytorialnego. Przepisów § 1 i 2 oraz art. 12a pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia zasądzonych należności nie stosuje się.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...