• Kodeks karny wykonawczy
  04.03.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Rozdział XVI. Przepisy ogólne

Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie - także do osób powołanych do pełnienia służby wojskowej, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszej części.
Przepisów części wojskowej nie stosuje się do żołnierzy terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.
§ 1.
W odniesieniu do orzeczeń sądów wojskowych prawa i obowiązki organów postępowania wykonawczego wymienionych w art. 2 organy postępowania wykonawczego pkt 1-4 i 6 odpowiednio mają:
1)
sąd wojskowy pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;
2)
sąd wojskowy, o którym mowa w art. 3 właściwość sądu w sprawach wykonania orzeczeń § 3;
3)
prezes sądu wojskowego lub upoważniony sędzia wojskowy;
4)
wojskowy sędzia penitencjarny;
5)
wojskowy kurator społeczny.
§ 2.
Organami postępowania wykonawczego są także:
1)
dowódca jednostki wojskowej;
2)
organ administracji wojskowej właściwy ze względu na kompetencje służbowe.
§ 3.
Do decyzji organów wymienionych w § 1 pkt 3-5 oraz § 2 stosuje się odpowiednio art. 7 zaskarżanie decyzji.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Nadzór penitencjarny nad wykonywaniem kary aresztu wojskowego, tymczasowego aresztowania zastosowanego przez sąd wojskowy oraz zatrzymaniem sprawuje wojskowy sędzia penitencjarny.
§ 2.
Nadzór określony w § 1 dotyczy również kary ograniczenia wolności wykonywanej w wydzielonej jednostce wojskowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...