• Art. 37. - Postępowanie ...
  28.02.2024

Art. 37. kodeks domów makl.


Postępowanie przed Komisją Etyki

1.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie lub uzasadniających podejrzenie naruszenia zasad Kodeksu przez lub w wyniku określonego zachowania podmiotu zobowiązanego w momencie zaistnienia tego zachowania do przestrzegania zasad Kodeksu, zachowanie to może być poddane ocenie Komisji Etyki działającej w ramach Sądu Izby, o którym mowa w Statucie Izby.
2.
Postępowanie przed Komisją Etyki może być wszczęte na wniosek Członka Izby lub Rzecznika Sądu Izby, o którym mowa w Statucie Izby.
3.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Etyki stwierdza w swojej uchwale czy doszło do naruszenia zasad Kodeksu. Niezwłocznie po podjęciu, o uchwale i jej treści Komisja Etyki zawiadamia pisemnie wszystkich Członków Izby.
4.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Kodeksu przez Członka Izby Komisja Etyki może
w podjętej uchwale jednocześnie nałożyć na niego jedną lub kilka z następujących kar:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
kara pieniężna,
4)
zawieszenie na okres do 6 miesięcy członkostwa w Izbie,
5)
usunięcie z Izby,
6)
podanie do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku informacji o podjętej uchwale i jej treści.
5.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Kodeksu przez inny niż Członek Izby podmiot związany zasadami Kodeksu, Komisja Etyki może w podjętej uchwale nałożyć na taki podmiot tylko karę, o której mowa w ust.4 pkt 6).
6.
Ze względu na charakter sprawy, mimo nie stwierdzenia naruszenia zasad Kodeksu, Komisja Etyki w swojej uchwale może zdecydować o podaniu do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku informacji o podjętej uchwale i jej treści.
7.
Od uchwały Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Sądu Izby.
8.
Utrata w toku postępowania przed Komisją statusu podmiotu związanego zasadami Kodeksu przez stronę lub inny podmiot, którego dotyczy postępowanie nie narusza podstaw wszczęcia tego postępowania ani nie stanowi przeszkody dla jego prowadzenia.
9.
Wysokość kar pieniężnych określa Statut Izby.
10.
Zasady działania Komisji Etyki określa Regulamin Komisji Etyki, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
Art. 37. Postępowanie przed Komisją Etyki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...