• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  14.06.2024

I. Postanowienia ogólne

1.
Kodeks stanowi zbiór norm etycznych obowiązujących Członków Izby Domów Maklerskich zwanej dalej „Izbą” oraz ich pracowników.
2.
Członek Izby informuje klientów i podmioty współpracujące o fakcie, że jego działalność podlega zasadom Kodeksu, co najmniej poprzez wywieszenie stosownej informacji w siedzibie (centrali) i Punktach Obsługi Klientów Członka Izby oraz na jego stronie internetowej.
3.
W przypadku zawierania umów, z których wynika, że podmioty nie będące Członkami Izby uzyskają lub mogą uzyskać dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową lub informacji poufnych, Członkowie Izby dążą do umieszczenia w tych umowach, zapisów zobowiązujących do przestrzegania zasad Kodeksu.
1.
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o:
1)
Domu Maklerskim – rozumie się przez to podmiot lub jednostkę organizacyjną, prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
2)
Komisji Etyki – rozumie się przez to Komisję Etyki działającą na podstawie Regulaminu Komisji Etyki;
3)
Sądzie Izby – rozumie się przez to Sąd Izby Domów Maklerskich działający na podstawie Regulaminu Sądu Izby Domów Maklerskich;
4)
Statucie Izby – rozumie się przez to Statut Izby Domów Maklerskich;
5)
standardzie Izby – rozumie się przez to stworzony, na zasadach określonych w Statucie Izby, standard działalności domów maklerskich i przyjęte praktyki rynkowe;
2.
Użyte w Kodeksie pojęcia należy tłumaczyć zgodnie z ich rozumieniem określonym w regulacjach rynku kapitałowego obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Dom Maklerski jako instytucja zaufania publicznego działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uchwały organów Izby, Kodeks, jego wykładnie dokonywane przez Komisję Etyki zgodnie z Regulaminem Komisji Etyki, standardy Izby, przyjęte praktyki rynkowe oraz powszechnie uznawane zwyczaje kupieckie.
2.
Dom Maklerski w prowadzonej działalności na rzecz osób trzecich zobowiązany jest zachować należytą staranność, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
Dom Maklerski w prowadzonej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku w szczególności wprowadzając wewnętrzne zasady monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania praktykom manipulacji instrumentami finansowymi.
1.
Dom Maklerski zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, a w tym do utrzymania w tajemnicy wszelkich zleceń oraz stanów rachunków i obrotów na rachunkach swoich klientów, a także innych danych dotyczących klientów. Wyjątki od tej zasady muszą wynikać z przepisów prawa lub jednoznacznych dyspozycji klienta.
2.
Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności:
1)
do ograniczenia do niezbędnego minimum kręgu osób mających dostęp do informacji o zleceniach, stanach i obrotach na rachunkach klienta oraz innych danych dotyczących klienta,
2)
wdrożenia wewnętrznych regulacji, które mają na celu uniemożliwienie wykorzystania przez pracowników Domu Maklerskiego lub inne osoby informacji o zleceniach, stanach i obrotach na rachunkach klienta oraz innych danych dotyczących klienta, do jakichkolwiek celów niezgodnych z dyspozycją klienta,
3)
do wyraźnego określenia zasad dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową i informacji poufnych oraz wyznaczenia i aktualizowania kręgu osób mających dostęp do tych informacji, a także do wprowadzenia system nadzoru nad przepływem i wykorzystywaniem informacji poufnych,
4)
do wyraźnego określenia zasad dotyczących warunków i trybu składania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych przez maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, zatrudnionych w Domu Maklerskim oraz innych pracowników, współwłaścicieli i członków władz Domu Maklerskiego, a także wprowadzenia systemu kontroli przestrzegania powyższych zasad.
3.
Dom Maklerski nie może podejmować żadnych czynności prawnych i faktycznych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jeśli grozi to lub groziłoby naruszeniem tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę zawodową lub informacji poufnych.
4.
Dom Maklerski udostępnia informacje stanowiące tajemnicę zawodową lub informację poufną na żądanie uprawnionych osób na podstawie odrębnych przepisów.
1.
Dom Maklerski, jako profesjonalny pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi nie może wykorzystywać swojej uprzywilejowanej pozycji.
2.
W szczególności niedopuszczalne jest wykorzystywanie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na własny rachunek Domu Maklerskiego informacji o stanach, obrotach i zleceniach klientów oraz innych danych dotyczących klientów.
Dom maklerski w prowadzonej działalności powinien unikać wszelkich sytuacji, w których mógłby powstać konflikt interesów, a w szczególności powinien unikać posiadania akcji lub udziałów w podmiotach, których działalność mogłaby powodować powstanie takiego konfliktu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...