• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  20.05.2024

III. Zasady postępowania pracowników domów maklerskich

Dom Maklerski powinien dążyć do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów w celu dopasowania odpowiednich usług do:
1. profilu inwestycyjnego klienta, który uwzględnia jego potrzeby i oczekiwania,
2. poziomu wiedzy klienta na temat rynku kapitałowego i obowiązujących regulacji,
3. doświadczenia inwestycyjnego klienta,
4. poziomu ryzyka inwestycyjnego akceptowanego przez klienta.
1.
Dom Maklerski informuje klienta o istniejących i potencjalnych czynnikach ryzyka wynikających z właściwości poszczególnych instrumentów finansowych.
2.
W szczególności Dom Maklerski jest obowiązany informować klienta o ryzyku związanym z transakcją w przypadku gdy:
1)
dany instrument nie jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
2)
jest to transakcja krótkiej sprzedaży,
3)
transakcja związana jest z obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego,
4)
transakcja związana jest z ryzykiem kursowym (waluty obce).
3.
Informacje dotyczące ryzyka związanego z transakcjami na instrumentach pochodnych muszą wskazywać, że w przypadku gwałtownego i znacznego spadku kursu tego instrumentu klient może stracić nie tylko środki zainwestowane w daną transakcję ale również może powstać konieczność poniesienia przez niego dodatkowych kosztów.
1.
Dom Maklerski powinien dążyć do unikania konfliktu interesów ze swoimi klientami.
2.
Dom Maklerski powinien, przed zawarciem umowy z klientem, informować klienta o możliwych sytuacjach, w których konflikt interesów może wystąpić oraz ustalić z klientem zasady postępowania w takich przypadkach.
3.
W sytuacji, w której zidentyfikowanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów nie jest możliwe bądź nie było możliwe w momencie podpisania umowy, Dom Maklerski powinien o zaistnieniu konfliktu interesów powiadomić klienta niezwłocznie po zidentyfikowaniu takiej sytuacji. W tym wypadku Dom Maklerski powinien wstrzymać się od świadczenia usługi na rzecz danego klienta. Kontynuacja świadczenia usługi jest możliwa dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody tego klienta.
4.
Przy analizie możliwości powstania konfliktu interesów Dom Maklerski winien również wziąć pod uwagę interesy podmiotów grupy kapitałowej, do której należy oraz interes podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi na rzecz danego klienta.
Bez zgody klienta Dom Maklerski nie może wykorzystywać w swojej działalności nie upublicznionej informacji, nie mającej charakteru informacji poufnej, otrzymanej od tego klienta, pracownika tego klienta lub podmiotów pozostających z tym klientem w stosunku dominacji lub zależności, nawet jeżeli nie naruszyłoby to obowiązujących przepisów prawa.
W regulaminach, umowach oraz pismach kierowanych do klientów powinny być stosowane powszechnie zrozumiałe i precyzyjne sformułowania, a używanie terminów lub zwrotów specjalistycznych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
1.
Przy realizowaniu zleceń klientów Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności :
1)
do realizowania zleceń klienta zgodnie z określonymi w nich warunkami i właściwą umową łączącą Dom Maklerski z klientem,
2)
do stosowania jasnych i jednoznacznych zasad pobierania prowizji od zrealizowanych zleceń klienta, zasad odraczania zapłaty za zakupione przez klienta instrumenty finansowe oraz zasad rozliczania transakcji klientów,
3)
do przekazywania zleceń klientów w sposób szybki i w odpowiedniej kolejności oraz powinien dołożyć wszelkich starań by umożliwić jego jak najlepszą realizację, biorąc pod uwagę wszystkie istotne parametry zlecenia oraz sytuację panującą na danym rynku.
2.
Niedopuszczalne jest:
1)
uprzywilejowanie zleceń na własny rachunek Domu Maklerskiego w stosunku do zleceń klientów,
2)
uprzywilejowanie zleceń pracowników, współwłaścicieli lub członków władz Domu Maklerskiego, a także podmiotów zależnych lub dominujących wobec Domu Maklerskiego oraz jednostek organizacyjnych podmiotu w strukturze, którego działa w stosunku do zleceń klientów.
1.
Przy świadczeniu usług informacyjnych Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności:
1)
do stosowania jasnych i jednoznacznych zasad dostępu klientów i innych osób do opracowywanych przez przedsiębiorstwo maklerskie produktów informacyjnych (biuletyny, informatory, serwisy informacyjne itp.),
2)
do dochowania należytej staranności zawodowej przy opracowywaniu produktów informacyjnych, a zwłaszcza do rzetelnej weryfikacji prawdziwości publikowanych danych,
2.
Niedopuszczalne jest:
1)
przedstawianie w produktach informacyjnych danych w sposób stronniczy,
2)
publikowanie pogłosek i informacji nie sprawdzonych,
3)
pomijanie faktów niezbędnych dla oceny znaczenia informacji, których brak może wprowadzić w błąd klientów,
4)
publikowanie informacji mających charakter poufny.
1.
Przy świadczeniu usług doradczych Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności :
1)
do stosowania jasnych i jednoznacznych zasad dostępu klientów i innych osób do opracowywanych przez przedsiębiorstwo rekomendacji,
2)
do dochowania należytej staranności zawodowej przy opracowywaniu rekomendacji, a zwłaszcza do rzetelnej weryfikacji prawdziwości publikowanych w rekomendacjach danych, z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych istotnych czynników ryzyka związanych z rekomendowanymi inwestycjami w papiery wartościowe,
2.
Niedopuszczalne jest:
1)
rekomendowanie inwestycji na podstawie lub w związku z informacjami dotyczącymi inwestycji Domu Maklerskiego na rachunek własny,
2)
rekomendowanie inwestycji na podstawie lub w związku z informacjami dotyczącymi rachunków i zleceń innych klientów,
3)
rekomendowanie inwestycji na podstawie lub w związku z informacjami mającymi charakter poufny,
4)
rekomendowanie klientowi operacji zwiększających liczbę lub wartość transakcji jeżeli celem tej rekomendacji jest jedynie uzyskanie większej prowizji i opłat dla Domu Maklerskiego.
3.
W przypadku, gdy Dom Maklerski wykazuje w stosunku do rekomendowanych klientowi instrumentów finansowych własne zainteresowanie, wynikające w szczególności z posiadania na własnym rachunku lub zamiaru nabycia pakietu rekomendowanych instrumentów finansowych bądź pełnienia funkcji animatora lub podmiotu organizującego rynek na regulowanym rynku pozagiełdowym w stosunku do rekomendowanych instrumentów finansowych, powinien poinformować klienta o tym fakcie w udzielonej rekomendacji.
1.
Przy zarządzaniu portfelem na zlecenie klienta Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności:
1)
do stosowania jasnych i jednoznacznych zasad świadczenia usług zarządzania portfelem klienta,
2)
do udzielania na każde żądanie klienta lub jego pełnomocnika w granicach umocowania, informacji dotyczących stanu jego portfela oraz operacji dokonanych w ramach zarządzania, o ile umowa o zarządzanie nie stanowi inaczej.
2.
Niedopuszczalne jest :
1)
podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta na podstawie lub w związku z informacjami dotyczącymi inwestycji Domu Maklerskiego na rachunek własny,
2)
podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta na podstawie lub w związku z informacjami dotyczącymi rachunków i zleceń innych klientów,
3)
podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta na podstawie lub w związku z informacjami mającymi charakter poufny.
Przy rozpatrywaniu reklamacji klientów Dom Maklerski zobowiązany jest w szczególności do:
1)
stosowania jasnych i jednoznacznych zasad rozpatrywania reklamacji klientów,
2)
udzielania odpowiedzi na pisemne reklamacje klientów bez względu na ich zasadność,
3)
rozpatrywania reklamacji rzetelnie i w terminach określonych w regulaminie świadczenia usług przez Dom Maklerski.
1.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien:
1)
wykonywać swoje obowiązki starannie i sumiennie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą,
w granicach dopuszczalnego ryzyka, uzasadnionego interesem Domu Maklerskiego,
2)
dbać o dobre imię Domu Maklerskiego i godnie go reprezentować,
3)
być lojalnym wobec Domu Maklerskiego, w którym jest zatrudniony,
4)
wykorzystywać posiadaną wiedzę i kwalifikacje w interesie Domu Maklerskiego i jego klientów.
2.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien być odpowiedzialny za własne słowo, którym powinien czuć się związany tak samo, jak formalnie sporządzonym dokumentem.
3.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien być uprzejmy i taktowny, udzielać rzetelnych informacji, rzeczowo wyjaśniać klientom istotę świadczonych przez Dom Maklerski usług, przy negocjacjach warunków umów udzielać informacji, które mają znaczenie dla zawieranej umowy.
4.
Pracownik nie może udzielać osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji o klientach, z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo.
5.
Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje pracownika także po ustaniu zatrudnienia w Domu Maklerskim.
6.
Pracownik nie powinien podejmować czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nim a Domem Maklerskim, w szczególności nie powinien podejmować działań konkurencyjnych wobec Domu Maklerskiego, w którym jest zatrudniony.
7.
Pracownik nie może wykorzystywać zajmowanego w Domu Maklerskim stanowiska dla osiągania osobistych korzyści.
8.
Pracownik powinien dążyć do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
9.
Pracownik ma obowiązek zawiadomić przełożonych o nieprawidłowościach i nagannych zachowaniach innych pracowników, które mogłyby narazić na szkodę Dom Maklerski, innych pracowników lub klientów Domu Maklerskiego.
Dom Maklerski nie powinien powierzać pracownikowi obowiązków służbowych, których równoczesne wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów.
1.
Makler papierów wartościowych, w zakresie określonym w zezwoleniu Domu Maklerskiego, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Dom Maklerski może:
1)
przekazywać klientom Domu Maklerskiego rekomendacje w zakresie obrotu papierami wartościowymi opracowane lub nabyte przez Dom Maklerski, a także dokonywać ich omówienia;
2)
udzielać opinii nt. sytuacji na rynku papierów wartościowych.
2.
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 makler papierów wartościowych zobowiązany jest podać źródło i podstawę przekazywanych informacji. Opinie przekazywane klientowi powinny uwzględniać potrzeby i sytuację tego klienta.
3.
Przy udzielaniu klientom jakichkolwiek informacji makler papierów wartościowych zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na rzetelność i aktualność tych informacji.
1.
Doradca, w zakresie określonym w zezwoleniu Domu Maklerskiego na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Dom Maklerski, może:
1)
udzielać klientom Domu Maklerskiego porad lub rekomendacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi, opracowywanych lub zlecanych przez Dom Maklerski, a także dokonywać ich omówienia;
2)
udzielać klientowi, z zastrzeżeniem iż jest to osobista ocena doradcy, opinii i rekomendacji dotyczących papierów wartościowych, które nie są objęte aktualną rekomendacją przygotowaną lub zalecaną przez Dom Maklerski;
3)
udzielać opinii nt. sytuacji na rynku papierów wartościowych.
2.
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 doradca zobowiązany jest podać źródło i podstawę przekazywanych informacji.
3.
Przy udzielaniu klientom jakichkolwiek informacji doradca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na rzetelność i aktualność tych informacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...