• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  25.02.2024

IV. Zasady przekazywania infromacji o usługach domu maklerskiegi oraz prowadzenie działań reklamowych i marketingowych

Dom Maklerski przed rozpoczęciem świadczenia usług jest zobowiązany do przekazania klientowi informacji o sobie i o świadczonych usługach, a szczególności:
1)
danych identyfikujących Dom Maklerski, informacji o grupie kapitałowej, do której należy oraz dane teleadresowe,
2)
informacji o właściwym organie nadzoru, który wydał zgodę na działalność Domu Maklerskiego,
3)
informacji o systemie rekompensat
4)
regulamin świadczenia usług
5)
informacji o zasadach postępowania Domu Maklerskiego w zakresie konfliktów interesów.
1.
Dom Maklerski powinien informować klienta o istotnych cechach danej usługi lub instrumentu finansowego.
2.
Informacje przekazywane klientowi muszą zawierać co najmniej:
1)
opis cech podstawowych usługi lub instrumentu, określenie zobowiązań finansowych związanych z usługą, bądź transakcją danym instrumentem,
2)
wskazanie czy dany instrument jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
3)
wskazanie ryzyka inwestycyjnego związanego z danym instrumentem,
4)
prowizje i opłaty pobierane w związku z transakcją lub usługą,
5)
tryb dokonywania płatności,
6)
możliwość ewentualnego odstąpienia od umowy, bądź możliwość odstąpienia od transakcji.
3.
Przy przekazywaniu informacji o możliwych zyskach należy rzetelnie wskazać ryzyko danej inwestycji.
1.
Dom Maklerski, prowadząc działania marketingowe i reklamowe, winien formułować informacje wyraźnie określając cel komunikacji, rzetelnie i w sposób nie wprowadzający w błąd klientów.
2.
Informacje przekazywane przez Dom Maklerski, prowadzący działania marketingowe i reklamowe, winny być identyczne z informacjami, jakie Dom Maklerski przekazuje swoim klientom w ramach świadczenia usług na ich rzecz.
3.
Dom Maklerski nie może używać nazwy właściwego organu nadzoru, który wydał zgodę na działalność Domu Maklerskiego, w taki sposób by wskazywało to na poparcie lub akceptacje przez ten organ.
4.
Reklama Domu Maklerskiego może zawierać wyłącznie prawdziwe informacje co do zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...