• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  14.06.2024

V. Zasady wzajemnych stosunków pomiędzy domami maklerskimi

Domy Maklerskie we wzajemnych stosunkach powinny kierować się zasadami solidności i lojalności środowiskowej, zachowując zasady uczciwej konkurencji i nie powinny podejmować działań, które naruszają lub mogłyby naruszyć dobre imię innego Domu Maklerskiego.
Konkurując ze sobą Domy Maklerskie powinny unikać nieuzasadnionego zaniżania cen świadczonych usług.
Domy Maklerskie, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę handlową, powinny wspomagać się przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących umacnianiu rynku kapitałowego.
W działalności reklamowej i marketingowej prowadzonej przez Dom Maklerski nie powinno się używać określeń porównawczych, sądów i opinii dyskredytujących inne Domy Maklerskie, a także rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
Domy Maklerskie nie powinny nie mając prawnego uzasadnienia kwestionować dokumentów wydanych przez inny Dom Maklerski..
Aby zapewnić wiarygodność i obiektywizm porównań ofert Domów Maklerskich dokonywanych przez prasę Domy Maklerskie nie powinny finansować takich porównań.
W przypadku wymiany dopuszczalnych informacji pomiędzy Domami Maklerskimi, informacje te powinny być rzetelne i zgodne z najlepszą wiedzą odpowiadającego.
Domy Maklerskie powinny dążyć do polubownego rozstrzygania wzajemnych sporów, a w przypadkach koniecznych korzystać z Sądu Izby.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...