• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  15.06.2024

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

Członkowie Izby zobowiązani są udostępniać Kodeks do wglądu wszystkim zainteresowanym.
1.
Komisja Etyki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej pięciu Członków Izby lub władz Izby bądź Rzecznika Sądu Izby może dokonać wykładni zasad Kodeksu.
2.
Wykładnia zasad Kodeksu jest obowiązująca dla Członków Izby oraz innych podmiotów związanych zasadami Kodeksu z chwilą jej otrzymania chyba, że Komisja Etyki w treści wykładni wyznaczy inny termin lub inaczej oznaczy sposób jej obowiązywania.
Niniejszy Kodeks oraz wszelkie jego zmiany wiązać będą Członków Izby na podstawie i w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...