• AKT ARCHIWALNY - Kodeks E...
  27.05.2024

AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Obserwuj akt

Rozdział I. Przepisy ogólne

1.
Zasady etyki zawodowej komornika sądowego wynikają z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika.
2.
Godność zawodu komornika narusza postępowanie sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, poniżające go w opinii publicznej lub godzące w zaufanie do jego zawodu.
3.
Zasady etyki zawodowej po części łączą się z odwołaniem do racji moralnych, a po części mają charakter normatywny i rodzą odpowiedzialność dyscyplinarną.
4.
Komornik po powołaniu jest zobowiązany w czasie najbliższego walnego zgromadzenia izby komorniczej złożyć następujące przyrzeczenie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowienia”.
1.
Organy samorządu komorniczego czuwają nad pozyskiwaniem do zawodu najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników i utrzymywaniem przez komorników wysokich standardów moralnych oraz bronią środowisko przed atakami na jego godność i niezależność.
2.
Organy samorządu komorniczego baczą by:
1)
kandydaci spełniający warunki przewidziane w ustawie mieli równy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do zawodu,
2)
procedura podejmowania decyzji personalnych była wolna od nacisków i wcześniejszych uzgodnień nieformalnych,
3)
kandydaci nie zabiegali o protekcję kogokolwiek i nie czynili podobnych poniżających zabiegów.
Zasady „Kodeksu” obowiązują odpowiednio aplikantów, asesorów komorniczych i emerytowanych komorników.
1.
Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich.
2.
Uchybienie wzorcom etycznym godnym naśladowania stanowi naruszenie powagi i godności urzędu, za które komornik odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 71 zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
3.
Komornik obwiniony nie może uchylać się przed postępowaniem dyscyplinarnym, a także dążyć do uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia inną drogą niż w sposób zgodny z prawem i etyką.
1.
Każdy Komornik obowiązany jest współdziałać w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronić jego tożsamości i właściwego mu systemu przekonań. Jest uprawniony do zwrócenia w taktownej formie uwagi koledze i pracownikowi naruszającemu zasady etyki zawodowej; przy drastycznym naruszeniu zasad etycznych winien wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2.
Komornik powinien unikać serwilizmu w kontaktach z osobami, którym jest służbowo czy też funkcyjnie podległy, a jednocześnie arogancji i nieposzanowania godności jego podwładnych i stron podejmowanych czynności.
3.
Komornik nie może publicznie komentować czynności przeprowadzanych przez innego komornika, i winien dbać by nie czynił tego nikt z jego personelu.
4.
Tylko rady izb komorniczych oraz Krajowa Rada Komornicza upoważnione są do informowania w prasie i innych środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika.
W czasie wykonywania czynności zawodowych komornik podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego przy którym działa i zasadom etyki zawodowej.
1.
Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.
2.
Komornik winien pogłębiać swoją wiedzę zawodową, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

Rozdział II. Wykonywanie zawodu

Komornik jest zobowiązany troszczyć się o sprawność podejmowanych czynności egzekucyjnych, a w szczególności:
1)
przestrzegać wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów,
2)
kontrolować przebieg i wyniki czynności,
3)
dbać o zachowanie kultury miejsca pracy odpowiednio do godności urzędu i materialnych możliwości.
1.
Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.
2.
Komornik nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu w prowadzonych czynnościach powołaniem się na poczynione przez uczestnika postępowania sugestie.
1.
Komornik zobowiązany jest szczególnie dbać o zachowanie powagi i niezależności urzędu, jeśli stroną czynności jest instytucja publiczna (państwowa czy też samorządowa).
2.
Niedopuszczalne jest okazywanie przez komornika zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach oraz innych organach i instytucjach państwowych.
1.
Komornik oraz osoba, która była komornikiem, obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z prowadzeniem czynności.
2.
Komornik odpowiada za zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników.
3.
Znajdujące się w aktach sprawy materiały (dokumenty i notatki) objęte są tajemnicą zawodową.
4.
Komornik stosujący w pracy środki elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest wdrożyć oprogramowanie zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
5.
Komornik podczas przekazywania wiadomości środkami elektronicznymi obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności dla wyeliminowania przypadkowego udostępniania informacji objętych tajemnicą osobie postronnej.
Jeśli dokonywane jest przeszukanie w lokalu, w którym komornik wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym komornika, może on żądać uczestnictwa w tej czynności przedstawiciela samorządu komorniczego.
Komornikowi nie wolno podjąć się prowadzenia czynności, jeżeli zachodzą przesłanki do wyłączenia komornika, określone w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis), i art. 49 wyłączenie sędziego na jego żądanie lub wniosek strony (iudex suspectus), k.p.c. w związku z art. 9 wniosek o wyłączenie komornika, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Komornik jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy, informować klienta o jej postępach i niezwłocznie udzielić informacji o jej wyniku.
W sprawach finansowych obowiązuje komornika w stosunku do stron czynności szczególna skrupulatność.

Rozdział III. Praca w samorządzie Stosunek do kolegów

Sprawowanie funkcji we władzach samorządu komorniczego jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym każdego komornika.
1.
Komornik wybrany do władz samorządowych obowiązany jest uczestniczyć w jego pracach i realizować wolę ogółu komorników z najwyższą starannością.
2.
Komornik wybrany do komisji dyscyplinarnej, powoływanej przez Krajową Radę Komorniczą, nie może łączyć tejże funkcji z funkcją komornika - wizytatora.
1.
Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych troszczą się o honor komorników i otaczanie ich szacunkiem w społeczeństwie.
2.
Baczeniem organów samorządu winni być objęci komornicy, komornicy emerytowani oraz członkowie ich rodzin, których wyjątkowa sytuacja życiowa wymaga szczególnej troski,
bądź pomocy.
3.
Komornik okazuje szacunek i podporządkowanie się decyzjom władz samorządu komorniczego oraz współdziała z nimi we wszystkich sprawach dotyczących zawodu komorniczego.
1.
Komornik obowiązany jest stawić się na wezwanie władz samorządu komorniczego, a także przedłożyć żądane materiały dotyczące wykonywania przez niego zawodu.
2.
Rada izby komorniczej jest zobowiązana rozważyć zgłoszone przez komornika uwagi i wnioski.
3.
Komornik obowiązany jest uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Komorników oraz w walnych zgromadzeniach komorników izb komorniczych.
Komornicy powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, pogłębiać integrację i solidarność zawodową dla dobra całego wymiaru sprawiedliwości.
Komornik winien przestrzegać w stosunku do kolegów zasady uprzejmości, lojalności i koleżeństwa, dążyć do wytwarzania dobrej atmosfery stosunków międzyludzkich i przestrzegać akceptowanych w społeczeństwie form dobrego wychowania, wzajemnej życzliwości i szacunku.
Nieporozumienia pomiędzy komornikami powinny być rozpatrywane przez właściwe organy samorządu komorniczego.
Komornik nie powinien wykorzystywać swojego doświadczenia dla opracowywania poradników dla stron egzekucji zarówno w czasie aktywności zawodowej, jak i później.

Rozdział IV. Zasady uczciwej konkurencji

Prawo wierzyciela do wyboru komornika dokonane wyłącznie na podstawie oceny sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowi naczelną regułę uczciwej konkurencji zawodowej pomiędzy komornikami.
Zachowanie uczciwości konkurencji zawodowej jest obowiązkiem komornika, a jej naruszenie rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.
Komornik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej, a w szczególności:
1)
wpływania w sposób bezpośredni lub pośredni, na wybór komornika dokonywany przez wierzycieli,
2)
zabiegania o wierzycieli w każdy sposób, z wyłączeniem podnoszenia sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
3)
ustalania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
4)
w warunkach skierowania egzekucji do tego samego składnika majątku dłużnika przez dwóch lub więcej komorników, nieprzekazywania lub przekazywania z nieuzasadnionym opóźnieniem spraw egzekucyjnych komornikowi właściwemu do dalszego prowadzenia postępowania lub nakłaniania wierzycieli do składania wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego, w celu pozyskania opłat stosunkowych,
5)
korzystania z usług pośredników, którzy zawodowo bądź w innej formie zjednują dla komornika wierzycieli,
6)
dokonywania wszelkiej identyfikacji komornika odbiegającej od przeciętnie stosowanej przez innych komorników, mającej na celu ograniczenie prawa wierzyciela do wyboru komornika,
7)
stosowania reklamy, w tym osobistej, w jakiejkolwiek postaci,
8)
inspirowania lub redagowania przez komornika relacji medialnych z przeprowadzonych przez siebie lub innych komorników czynności służbowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...