• Kodeks morski
  27.05.2024

Kodeks morski

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2023.0.1309 t.j. - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przywileje na ładunku

§ 1.
Wierzycielom służy na zabezpieczenie wierzytelności uprzywilejowanych ustawowe prawo zastawu na ładunku z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, choćby zabezpieczonymi zastawem wynikającym z umowy lub orzeczenia sądu.
§ 2.
Uprzywilejowanymi są wierzytelności z tytułu:
1)
należnych państwu od ładunku kosztów sądowych oraz kosztów egzekucji; wydatków poniesionych na zachowanie lub w celu sprzedaży ładunku i podziału uzyskanej kwoty; opłat i świadczeń publicznych;
2)
wynagrodzenia przypadającego od ładunku za ratownictwo oraz udziału w awarii wspólnej, należnego od ładunku statkowi i innym ładunkom;
3)
szkód spowodowanych przez ładunek;
4)
należności przewoźnika z przewozu danego ładunku.
§ 3.
Wierzytelności uprzywilejowane podlegają zaspokojeniu, wraz z odsetkami i kosztami procesu, w kolejności wskazanej w § 2.
§ 4.
Wierzytelności należące do tej samej grupy zaspokaja się proporcjonalnie do ich wysokości, jeżeli suma podlegająca podziałowi nie wystarcza na zaspokojenie ich w całości.
§ 1.
Przywilej na ładunku rozciąga się na należne ładunkowi odszkodowanie za poniesione, a nienaprawione szkody w ładunku i na należny ładunkowi udział w awarii wspólnej.
§ 2.
Przywilej nie rozciąga się na należne ładunkowi odszkodowanie ubezpieczeniowe.
§ 1.
Przywileje na ładunku gasną z chwilą wydania ładunku osobie uprawnionej do odbioru.
§ 2.
Przywileje na należnościach wymienionych w art. 157 zakres przywileju na ładunku, § 1 gasną z chwilą wypłacenia tych należności osobie uprawnionej do odbioru.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...