• Kodeks postępowania w spr...
  23.07.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dział X. Środki odwoławcze

§ 1.
Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie.
§ 2.
Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 3.
Zażalenie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Przysługuje ono stronom, a także osobie, której postanowienie, zarządzenie lub inne czynności bezpośrednio dotyczą.
§ 3a.
Od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego może być wniesiony sprzeciw. Powoduje on utratę mocy postanowienia lub zarządzenia.
§ 3b.
Sprzeciw przysługuje stronie, a także osobie, której postanowienie lub zarządzenie dotyczy. Składa się go w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia lub zarządzenia, a gdy podlega ono doręczeniu – od daty doręczenia. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został on wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

§ 4.
Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub części.
Porównania: 1
§ 1.
Sąd odwoławczy uchyla na posiedzeniu zaskarżone orzeczenie, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, jeżeli:
1)
orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania;
2)
sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane;
3)
sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
3a)
sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
4)
orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie;
5)
zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie;
6)
obwiniony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 21 przesłanki obrony obligatoryjnej § 1 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
7)
zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 4–10.
§ 1a.
Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 6 oraz w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 4 i 5 może nastąpić tylko na korzyść obwinionego.
§ 2.
(uchylony)
Porównania: 1
§ 1.
Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 1a.
W wypadku, gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia.
§ 2.
Wniesienie apelacji przed upływem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku albo wniosku o przekład uzasadnienia wyroku przedstawionego w formie ustnej wywołuje skutki wskazane odpowiednio w art. 35 doręczanie wyroku i jego uzasadnienia § 1 albo art.
82
wyrok § 7 i podlega rozpoznaniu; można ją uzupełnić w terminie wskazanym odpowiednio w § 1 albo 1a.
§ 3.
O przyjęciu apelacji zawiadamia się strony, obrońców i pełnomocników, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.
Porównania: 1
§ 1.
Strony mają prawo uczestniczyć w rozprawie i w posiedzeniu sądu odwoławczego. Udział stron nie jest obowiązkowy, chyba że prezes sądu lub sąd tak zarządzi. Obowiązkowy jest jednak udział obrońcy w wypadku określonym w art. 21 przesłanki obrony obligatoryjnej § 1.
§ 2.
Sąd odwoławczy na żądanie obwinionego pozbawionego wolności, złożone nie później niż w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o przyjęciu apelacji, zarządza jego sprowadzenie na rozprawę, chyba że uzna za wystarczający udział w niej jego obrońcy. Jeżeli obwiniony nie ma obrońcy, wyznacza się obrońcę z urzędu.
§ 3.
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych o terminie stron i ich przedstawicieli procesowych nie tamuje rozpoznania sprawy, chyba że stawiennictwo było obowiązkowe.
Porównania: 1
Sąd odwoławczy może, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.
Porównania: 1
§ 1.
Uzasadnienie wyroku sąd odwoławczy sporządza w terminie 7 dni.
§ 2.
Uzasadnienie wyroku zmieniającego lub utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji sporządza się wyłącznie na żądanie strony, złożone w terminie zawitym 7 dni od daty wydania wyroku przez sąd odwoławczy.
§ 2a.
Jeżeli przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie wyroku może być z urzędu przedstawione wyłącznie w formie ustnej, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Przepisu art. 418 ogłoszenie wyroku § 3 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. Przed przedstawieniem uzasadnienia wyroku w formie ustnej należy uprzedzić o tym strony.
§ 3.
W uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne.
Porównania: 1
Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczenia lub od daty dokonania zaskarżonej czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Porównania: 1
§ 1.
W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
§ 2.
Przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio także przepisy art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 3 i 4, art. 426 zasada dwuinstancyjności postępowania i wewnętrzny tryb odwoławczy, art. 427 wymogi formalne środka odwoławczego, art 429–438, art 440-443, art. 447 zakres apelacji, art. 449 rozpoznanie sprawy przez sąd odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu, art. 453 przebieg postępowania przed sądem odwoławczym, art. 454 zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego § 1, art. 455 poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy, art. 456 wyroki sądu odwoławczego, art. 462 wniesienie zażalenia a wykonanie zaskarżonego postanowienia, art. 463 uwzględnienie zażalenia przez sąd który wydał postanowienie lub przekazanie zażalenia właściwemu sądowi § 1, art. 465 odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora §1 i 2, art. 466 sprzeciwy i zażalenia na postanowienia i art. 467 zażalenie na czynności lub ich zaniechanie Kodeksu postępowania karnego.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...