• Kodeks postępowania w spr...
  26.05.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie

§ 1.
Obwinionemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został następnie uniewinniony albo wobec którego umorzono postępowanie wskutek okoliczności nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub części kary lub środka karnego, których nie powinien był ponieść.
§ 2.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje także osobie niewątpliwie niesłusznie zatrzymanej oraz osobie osadzonej w zakładzie karnym na podstawie art. 82 wyrok § 5 pkt 2 albo pkt 3, która następnie została prawomocnie uniewinniona albo wobec której prawomocnie umorzono postępowanie.
§ 2a.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również obwinionemu, wobec którego zastosowano zabezpieczenie majątkowe środka karnego przepadku, w zakresie szkody i krzywdy wyrządzonej tym środkiem przymusu, gdy został on następnie prawomocnie uniewinniony albo umorzono wobec niego postępowanie lub mimo skazania go nie orzeczono środka karnego przepadku.
§ 3.
W razie śmierci obwinionego, który żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia zgłosił za życia, prawa jego przechodzą na małżonka, dzieci i rodziców.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy zgłosić w sądzie okręgowym, w okręgu którego wydano orzeczenie w pierwszej instancji lub w którym nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.
§ 2.
Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie, o którym mowa w art. 114 odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie § 1, albo od daty zwolnienia zatrzymanego.
§ 3.
W przedmiocie roszczenia orzeka jednoosobowo wyrokiem sąd okręgowy na rozprawie. Postępowanie w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie oraz za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie wolne jest od kosztów.
§ 4.
Żądający odszkodowania może ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Przepis art. 30 pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego § 2 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Przy rozpoznawaniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie stosuje się odpowiednio przepisy art. 553 wyłączenie prawa do roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, art. 556 prawo do odszkodowania w razie śmierci oskarżonego § 4, art. 557 roszczenie zwrotne Skarbu Państwa i art. 558 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu postępowania karnego.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...