• Kodeks postępowania w spr...
  28.05.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dział XIII. Koszty postępowania

§ 1.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa.
§ 2.
Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła.
§ 3.
Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.
Porównania: 1
§ 1.
Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują:
1)
należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii;
2)
nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego § 2, uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
§ 1.
W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowane wydatki i należności, o których mowa w art. 118 zryczałtowany charakter wydatków postępowania wykładanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 1 pkt 1 i 2, na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
§ 2.
W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi:
1)
w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny – odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
2)
w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy – oskarżyciel posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 31 śmierć oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania § 1 – odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
§ 3.
Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
§ 4.
Koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia obwinionemu jego prawa do obrony ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Porównania: 1
§ 1.
Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku:
1)
czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) – do prokuratora;
2)
czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – do prokuratora nadrzędnego.
§ 2.
Jeżeli organ nadrzędny, prokurator albo prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 1.
Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616 koszty procesu, art. 618 wydatki Skarbu Państwa w postępowaniu karnym § 1 i 3, art 618a–618l, art. 623 przesłanki obligatoryjnego zwolnienia od wyłożenia kosztów, art. 624 przesłanki fakultatywnego zwolnienia od kosztów sądowych § 1, art. 625 koszty sądowe w postępowaniu dotyczącym żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, art. 626 określenie kosztów procesu, art. 630 wydatki ponoszone przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego, art 632a–635, art. 636 § 1 i 2, art 637–639 i art. 641 przedawnienie prawa do zasądzonych kosztów procesu Kodeksu postępowania karnego, przy czym wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ponoszone w toku czynności wyjaśniających.
§ 2.
Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.2001 r. - Dz. U. z 2001r. poz. 1148]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...