• Kodeks postępowania w spr...
  23.07.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone

W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Porównania: 1
§ 1.
Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.
§ 2.
Postępowanie przyspieszone stosuje się również do osób przebywających jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.
§ 2a.
Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczenia, o którym mowa w art. 66b niestosowanie się do nakazów i zakazów w sprawach o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazie zbliżania Kodeksu wykroczeń.
§ 3.
Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczeń popełnionych w związku z imprezą masową, określoną w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych:
1)
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, określonych w art. 50 nieopuszczenie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania, art. 50a posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych przedmiotów, art. 51 zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i art. 52a publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa Kodeksu wykroczeń;
2)
przeciwko mieniu i urządzeniom użytku publicznego, określonych w art. 124 umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy i art. 143 utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego Kodeksu wykroczeń.
§ 4.
Postępowanie przyspieszone stosuje się ponadto, gdy ustawa tak stanowi.
§ 5.
Postępowania przyspieszonego nie stosuje się wobec osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
W wypadkach, o których mowa w art. 90 przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego, w postępowaniu przyspieszonym orzeka się tylko wówczas, gdy sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu.
§ 2.
Policja lub inny organ, któremu szczególne ustawy powierzają zadania w zakresie ochrony porządku lub bezpieczeństwa publicznego, w wypadku schwytania na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem sprawcy wykroczenia, o którym mowa w art. 90 przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego, może go zatrzymać i doprowadzić do sądu.
§ 2a.
Organ określony w § 2 może odstąpić od przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez sprawcę we wszystkich czynnościach sądowych, w których ma on prawo uczestniczyć, w szczególności możliwość złożenia przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
§ 3.
Organ określony w § 2 może odstąpić od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu, zobowiązując go do stawienia się w sądzie w wyznaczonym czasie i miejscu ze skutkami wezwania, o których mowa w art. 71 rozpoczęcie rozprawy §
4. Wydanego wówczas pod nieobecność obwinionego wyroku nie uważa się za zaoczny.
§ 4.
W wypadku wskazanym w § 3 Policja i Straż Graniczna mogą zatrzymać sprawcy paszport lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy, który wraz z wnioskiem o ukaranie przekazują sądowi. Zwrotu dokumentu dokonuje sąd, nie później niż przy wydaniu orzeczenia albo z chwilą zmiany trybu postępowania.
§ 5.
Osoba wezwana przez organ, o którym mowa w § 2, do stawienia się w sądzie w charakterze świadka obowiązana jest stawić się we wskazanym czasie i miejscu; art. 49 kara porządkowa i art. 50 przymusowe doprowadzenie świadka i odebranie przedmiotu oględzin lub dowodu rzeczowego § 1 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
W postępowaniu przyspieszonym, z zastrzeżeniem art. 92a postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość:
1)
wniosek o ukaranie może ograniczyć się do wymogów wskazanych w art. 57 wniosek o ukaranie § 2 i § 3 pkt 1 i 3; może też być złożony ustnie do protokołu;
2)
sąd bez zbędnej zwłoki przystępuje do rozpoznania sprawy, zaznaczając w protokole, że prowadzi ją w trybie przyspieszonym oraz odnotowując godzinę doprowadzenia obwinionego;
3)
sąd zobowiązuje obwinionego do pozostania do dyspozycji sądu do zakończenia rozprawy pod rygorem wydania orzeczenia pod jego nieobecność; tak wydanego wyroku nie uważa się za zaoczny;
4)
w razie przerwania rozprawy na okres dłuższy niż 3 dni sprawę rozpoznaje się w postępowaniu zwyczajnym;
5)
uzasadnienie wyroku sporządza się tylko na wniosek strony złożony ustnie do protokołu rozprawy bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku;
6)
termin do wniesienia środka odwoławczego wynosi 3 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem;
7)
sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej wpływu do tego sądu.
§ 2.
Sąd sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyroku.
§ 3.
W razie ustalenia, że brak jest warunków uzasadniających prowadzenie sprawy w trybie przyspieszonym:
1)
prezes sądu przed wszczęciem postępowania zwraca oskarżycielowi wniosek o ukaranie do uzupełnienia braków formalnych, gdy wniosek ten ograniczał się do wymogów wskazanych w § 1 pkt 1, jeżeli jednak wniosek o ukaranie odpowiada wymogom określonym w art. 57 wniosek o ukaranie § 2–4, rozpoznaje się go w postępowaniu zwyczajnym;
2)
sąd wydaje postanowienie o zmianie trybu na zwyczajny, gdy brak podstaw do prowadzenia postępowania przyspieszonego ustalono po wszczęciu postępowania.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W postępowaniu przyspieszonym, toczącym się z zastosowaniem art. 91 zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku § 2a, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:
1)
wniosek o ukaranie nie może być złożony ustnie do protokołu;
2)
we wszystkich czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, bierze udział w miejscu przebywania sprawcy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w sądzie, w którego okręgu przebywa sprawca;
3)
jeżeli został ustanowiony obrońca lub wezwano tłumacza, uczestniczą oni w czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu przebywania sprawcy;
4)
prezes sądu lub sąd, w sposób wskazany w art. 137 wezwanie lub zawiadomienie w wypadkach niecierpiących zwłoki Kodeksu postępowania karnego, zawiadamia obwinionego o doręczeniu wniosku o ukaranie; obwinionemu doręcza się za pokwitowaniem przez funkcjonariusza organu, o którym mowa w art. 91 zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku § 2, odpis wniosku o ukaranie oraz udostępnia się kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych do sądu;
5)
art. 517ea składanie wniosków oraz oświadczeń do protokołu Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio; świadków i biegłych można także przesłuchać przy zastosowaniu art. 177 obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka § 1a Kodeksu postępowania karnego;
6)
w razie zarządzenia przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania w dalszym postępowaniu nie stosuje się w stosunku do obwinionego sposobu uczestniczenia w czynnościach sądowych przewidzianego w art. 91 zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku § 2a; termin rozpoznania sprawy przed sądem należy tak ustalić, aby umożliwić osobiste uczestniczenie w niej obwinionego.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...