• Kodeks postępowania w spr...
  29.05.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 6. Przepisy ogólne

§ 1.
Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 wyłączenie dowodzenia faktów powszechnie znanych Kodeksu postępowania karnego stosuje się.
§ 2.
Do wniosku dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 wniosek dowodowy i art. 170 oddalenie wniosku dowodowego Kodeksu postępowania karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu także art 171-173 Kodeksu postępowania karnego.
§ 3.
Poza rozprawą o dopuszczeniu dowodu lub o jego zabezpieczeniu rozstrzyga prezes sądu, sąd albo organ prowadzący czynności wyjaśniające, a w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także prokurator do spraw wojskowych.
§ 4.
Dowodu z wyjaśnień lub zeznań nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Porównania: 1
§ 1.
Na wniosek osoby przesłuchiwanej przyjmuje się od niej oświadczenie na piśmie.
§ 2.
W wypadku, o którym mowa w § 1, należy umożliwić tej osobie sporządzenie oświadczenia w warunkach uniemożliwiających porozumienie się z innymi osobami, a następnie przesłuchać ją w celu wyjaśnienia, uzupełnienia lub uściślenia okoliczności zawartych w oświadczeniu pisemnym. Oświadczenie pisemne stanowi załącznik do protokołu.
§ 3.
Wyjaśnienia lub zeznania, złożone w formie oświadczenia pisemnego w postępowaniu przed sądem, odczytuje się.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...