• Art. 103aa. - Należności...
  01.10.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 103aa. kodeks wyborczy


Należności męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej

§ 1.
Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.
§ 2.
Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 protokół głosowania w obwodzie wyborczym § 5.
§ 3.
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2.
§ 4.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, zawiera:
1)
imię i nazwisko męża zaufania;
2)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
3)
stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.
§ 5.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji.
§ 6.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8 przekazywanie dokumentów z wyborów do archiwów i ich udostępnianie.
§ 7.
Należności, o których mowa w § 1, wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
§ 8.
We wniosku, o którym mowa w § 7, zamieszcza się:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
adres zameldowania oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania;
3)
numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce;
4)
numer ewidencyjny PESEL;
5)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania;
6)
oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.
Art. 103aa. Należności męża zaufania wyznaczonego do obwo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...