• Art. 18. - Centralny Rej...
  30.05.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 18. kodeks wyborczy


Centralny Rejestr Wyborców

§ 1.
Centralny Rejestr Wyborców obejmuje:
1)
osoby, którym przysługuje prawo wybierania;
2)
osoby, które ukończyły 17 lat;
3)
osoby niemające prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2;
4)
informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych.
§ 2.
Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania.
§ 3.
Centralny Rejestr Wyborców służy do:
1)
sporządzania spisów wyborców;
2)
sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
3)
ustalania liczby wyborców;
4)
sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku z weryfikacją podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu lub województwa;
5)
ustalania liczby mieszkańców dla potrzeb określonych w art. 12 tworzenie stałych i odrębnych obwodów glosowania § 3, art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 1a, art. 202 zasady podziału na okręgi wyborcze i ustalania liczby posłów wybieranych w okręgach wyborczych § 1, art. 203 zmiany granic okręgów wyborczych i liczby wybieranych z nich posłów § 4, art. 260 okręgi wyborcze w wyborach do Senatu § 3, art. 261 zasady podziału na okręgi wyborcze i ustalania liczby wybieranych senatorów § 1 i 2, art. 373 ustalanie liczby radnych wybieranych do rad § 2, art. 375 ustalanie liczby radnych wybieranych w przedterminowych wyborach rady lub wyborach nowej rady § 1, art. 378 limit wydatków komitetów wyborczych na agitację wyborcza w wyborach do rady § 3, art. 419 zasady podziału na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin § 2, art. 463 podział na okręgi wyborcze w wyborach do sejmików województw § 1, art. 476 limity wydatków na kampanię wyborczej kandydata na wójta, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego § 4 i art. 478 prawo zgłaszania kandydatów na wójta § 4;
6)
realizacji innych zadań wynikających z przepisów kodeksu, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1317), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120).
§ 4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralny Rejestr Wyborców, a także zapewnia jego utrzymanie i rozwój w celu realizacji zadań określonych w kodeksie, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Centralnego Rejestru Wyborców;
2)
zapewnia integralność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
§ 5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców organom, o których mowa w § 8 pkt 1–4.
§ 6.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborczego.
§ 7.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 obwody głosowania na polskich statkach morskich rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
§ 8.
W celu realizacji zadań określonych w kodeksie dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców posiadają:
1)
wójtowie;
2)
Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego;
3)
minister właściwy do spraw informatyzacji;
4)
minister właściwy do spraw zagranicznych;
5)
konsulowie.
§ 9.
Sprawdzenia posiadania prawa wybierania przez mieszkańców powiatu lub województwa, w przypadku zadań wykonywanych przez powiatową lub wojewódzką komisję wyborczą oraz przez organy powiatu lub województwa, dokonuje się za pośrednictwem wójta.
§ 10.
Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę jest zadaniem zleconym gminie.
§ 11.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
Art. 18. Centralny Rejestr Wyborców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 14
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...