• Art. 183. - Obwodowe kom...
  01.10.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 183. kodeks wyborczy


Obwodowe komisje wyborcze za granicą i na polskich statkach morskich

§ 1.
Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród wyborców mieszkających lub przebywających na obszarze właściwości terytorialnej konsula. Przepisy art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 5–10 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołuje się:
1)
od 4 do 12 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;
2)
jedną osobę wskazaną przez konsula.
§ 3.
Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, z tym że liczba członków komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, o którym mowa w § 2. Przepis art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie tych statków. Przepisy art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 3 i 5–10 stosuje się odpowiednio.
§ 5.
Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, tryb i termin powołania komisji, o których mowa w § 1 i 4.
Art. 183. Obwodowe komisje wyborcze za granicą i na polsk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...