• Art. 184. - Wygaśnięcie ...
  01.10.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 184. kodeks wyborczy


Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

§ 1.
Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
o którym mowa w art. 153 członkostwo w komisji wyborczej § 2;
2a)
wyrażenia przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem wstępnego, zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia zgody na kandydowanie w:
a) wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej,
b) wyborach wójta – w przypadku obwodowej komisji wyborczej powołanej na obszarze gminy, w której kandyduje ta osoba,
c) wyborach innych niż wybory, o których mowa w lit. a i b – w przypadku obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje ta osoba;
3)
śmierci członka komisji;
4)
utraty prawa wybierania;
5)
niespełniania warunku, o którym mowa w art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 4;
6)
odwołania.
§ 2.
Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem lub w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu. Przepis art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Art. 184. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyb... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...