• Art. 32b. - Rozporządzen...
  29.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 32b. kodeks wyborczy


Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków w sprawach głosowania w wyborach

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o ujęcie w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19 zasady wpisu do Centralnego Rejestru Wyborców § 3,
2)
wzór wniosku o ujęcie w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania § 1,
3)
wzór wniosku o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, o którym mowa w art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania § 6,
4)
wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania, o którym mowa w art. 28 dopisywanie do spisu na wniosek wyborcy § 1,
5)
wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób ewidencjonowania tych zaświadczeń
– uwzględniając zakres danych wymaganych we wnioskach i w zaświadczeniu oraz konieczność zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem.
Art. 32b. Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków w spra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...