• Art. 420. - Skarga na po...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 420. kodeks wyborczy


Skarga na postanowienie komisarza wyborczego w sprawach okręgów wyborczych

§ 1.
Na postanowienie komisarza wyborczego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia, o którym mowa w art. 419 zasady podziału na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin § 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy w terminie 2 dni przekazuje skargę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz informacją o posiadaniu praw wyborczych przez wnoszących skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wpływu i wydaje orzeczenie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
W zakresie nieuregulowanym w kodeksie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655) dotyczące spraw ze skarg, o których mowa w art. 3 kontrola działalności administracji publicznej § 2 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem art 52–55, art 61 § 2–6, art. 90 zasada jawności posiedzeń sądowych, art. 91 wyznaczanie posiedzeń sądowych § 2, art. 93 elementy zawiadomienia o posiedzeniu, art 96–122, art. 145 uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz art 243–262, z tym, że termin, o którym mowa w art. 193 postępowanie przed NSA tej ustawy wynosi 5 dni.
Art. 420. Skarga na postanowienie komisarza wyborczego w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...