• Art. 492. - Przesłanki w...
  24.02.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 492. kodeks wyborczy


Przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta

§ 1.
Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:
1)
odmowy złożenia ślubowania;
2)
niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym;
3)
pisemnego zrzeczenia się mandatu;
4)
utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
4a)
objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;
5)
naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;
5a)
wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego;
6)
orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;
7)
śmierci;
8)
odwołania w drodze referendum;
9)
odwołania wójta w trybie art. 96 rozwiązanie rady gminy jako skutek powtarzającego się naruszania przepisów ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
10)
zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 390 skutki zmian w podziale terytorialnym państwa w toku kadencji rad § 1 pkt 3.
§ 2.
Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 5 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 27 zakaz łączenia funkcji wójta ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.
§ 2a.
Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 3, 4a i 5 – w zakresie powodów wskazanych w art. 27 zakaz łączenia funkcji wójta ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz pkt 5a–7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepisów art. 247 przesłanki wygaśnięcia mandatu posła § 3, art. 279 wygaśnięcie mandatu senatora § 3 oraz art. 364 przesłanki utraty mandatu posła do PE § 2 nie stosuje się.
§ 3.
Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.
§ 3a.
Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy.
§ 4.
Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność gospodarczą, o których mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
§ 5.
W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w § 4, rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od upływu tego terminu.
§ 6.
Wygaśnięcie mandatu wójta wskutek objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej następuje z chwilą złożenia wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 treść przysięgi przy objęciu urzędu Prezydenta Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 492. Przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...