• Kodeks wyborczy
  22.06.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

DZIAŁ IX. Przepisy karne

§ 1.
Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:
1)
na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,
2)
na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,
3)
na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
4)
w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje
- podlega karze grzywny.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.
§ 1.
Kto, w związku z wyborami:
1)
umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
2)
przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
3)
umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód
4)
(utracił moc)
5)
(utracił moc)
- podlega karze grzywny.
§ 2.
Tej samej karze podlega:
1)
pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 ograniczenia w umieszczaniu plakatów i haseł wyborczych § 6a;
2)
osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
Przypisy: 1
Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą
- podlega karze grzywny.
§ 1.
Kto, w związku z wyborami, zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata, stosując jakąkolwiek formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów
- podlega grzywnie od 1.000 do 10.000 złotych.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddziałów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 3.
Kto udziela lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem listy kandydatów lub kandydata
– podlega grzywnie od 10 000 do 50 000 zł.
Kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą
- podlega karze grzywny.

Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania
- podlega grzywnie od 500.000 do 1.000.000 złotych.
Kto, w związku z wyborami, prowadząc agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub kandydata albo kandydatów organizuje loterie fantowe lub innego rodzaju gry losowe albo konkursy, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych
- podlega grzywnie od 5.000 do 50.000 złotych.
Kto, w związku z wyborami, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia
- podlega grzywnie od 5.000 do 50.000 złotych.
Kto, w związku z wyborami, udziela korzyści majątkowej jednego komitetu innemu komitetowi wyborczemu
– podlega karze grzywny od 1000 do 10 000 zł.
Kto, w związku z wyborami organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej
- podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych.

§ 1.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym
- podlega karze grzywny.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego zawartej przez niego w imieniu komitetu wyborczego o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego oraz dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub uaktualniania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru wpłat osób fizycznych
– podlega karze grzywny.
Kto, w związku z wyborami:
1)
pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2)
pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3)
pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4)
wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5)
wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6)
udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7)
udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8)
nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
- podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych.
Kto, w związku z wyborami, udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym inną niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, wykorzystanie przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, nieodpłatne udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy
– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.
§ 1.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia w terminie obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz organizacji pożytku publicznego osiągniętej przez komitet wyborczy nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz organizacji pożytku publicznego nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Jeżeli osoba, o której mowa w § 2, działa nieumyślnie
- podlega grzywnie.
§ 1.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Jeżeli osoba, o której mowa w § 2, działa nieumyślnie
- podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, w związku z wyborami, nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dopełnienie przez biegłego rewidenta obowiązku sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.
Jeżeli osoba, o której mowa w § 1, działa nieumyślnie
- podlega grzywnie.
Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłatę za głosowanie w jego imieniu
- podlega karze grzywny.
Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Wyborca, który więcej niż jeden raz uczestniczył w głosowaniu w tych samych wyborach
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 1.
Kto bez uprawnienia otwiera pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną
- podlega karze grzywny.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną.
Przypisy: 1
§ 1.
Kto bez uprawnienia otwiera opakowanie zbiorcze, o którym mowa w art. 79 przekazanie w depozyt dokumentów głosowania i pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania, lub kopertę z dokumentami, o których mowa w art. 78 przekazanie protokołu głosowania w obwodzie do komisji wyborczej wyższego stopnia, lub przetrzymuje tę kopertę w jakimkolwiek miejscu poza siedzibą obwodowej komisji wyborczej lub siedzibą właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia
– podlega karze grzywny.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto udostępnia dokumenty z głosowania albo opakowanie zbiorcze, o których mowa w art. 79 przekazanie w depozyt dokumentów głosowania i pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania, nieuprawnionym podmiotom lub w celach innych niż określone w art. 79 przekazanie w depozyt dokumentów głosowania i pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania § 3 i 4.
Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza osobom uprawnionym na mocy przepisów kodeksu w ich czynnościach polegających na monitorowaniu lub dokumentowaniu procedur wyborczych
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kto dokonuje wydatków na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy w wysokości przekraczającej limit określony w art. 136 limit wydatków na reklamę w ramach agitacji wyborczej
- podlega grzywnie.
§ 1.
W przypadku skazania za wykroczenie określone w art. 495 naruszenie przepisów ustawy w zakresie zasad prowadzenia kampanii wyborczej § 1 sąd orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, lub nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych.
§ 2.
W przypadku skazania za przestępstwa określone w art. 501 organizowanie w ramach agitacji wyborczej loterii fantowych, gier losowych lub konkursów wbrew przepisom ustawy, art. 504 organizowanie zbiórki publicznej na cele kampanii wyborczej, art. 506 naruszenie przepisów ustawy w zakresie zasad finansowania komitetów wyborczych oraz art. 508 nieprzekazanie nadwyżki środków finansowych § 1 lub wykroczenia sąd orzeka przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot przestępstwa lub wykroczenia.
§ 3.
Przepadek przedmiotów, o którym mowa w § 1 i 2, orzeka się, chociażby przedmioty te nie były własnością sprawcy.
§ 4.
Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, o których mowa w § 2, nie jest możliwe, sąd orzeka obowiązek uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej ich równowartość.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w art 494–496, art. 498 prowadzenie agitacji wyborczej w terminach wyłączonych ustawą z jej prowadzenia, art. 503 udzielanie korzyści majatkowej jednego komitetu innemu komitetowi wyborczemu, art. 505 niedopełnienie obowiązku gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym, art. 505a niedopełnienie obowiązków w zakresie rejestru kredytów lub rejestru wpłat, art. 511 pobieranie opłaty za głosowanie od udzielającego pełnomocnictwa do glosowania, art. 512 udzielanie pełnomocnictwa w zamian za korzyści, art. 513a nieuprawnione otwarcie lub niszczenie pakietu wyborczego lub koperty zwrotnej oraz art. 513b nieuprawnione otwarcie lub przetrzymywanie poza siedzibą komisji wyborczej dokumentów wyborczych, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...