• Kodeks wyborczy
  23.02.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 1. Zasady ogólne

Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 1.
Można być radnym tylko jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2.
Można kandydować jednocześnie tylko do jednego z organów wymienionych w art. 5 katalog pojęć ustawowych, pkt 3.
§ 3.
Przepis § 2 stosuje się w przypadku uzupełniania składu rady lub wyboru danej rady przed upływem kadencji rad.
§ 1.
Wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w drodze rozporządzenia, datę wyborów zgodnie z § 1 oraz określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy).
§ 3.
Rozporządzenie, o którym mowa w § 2, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w terminie 2 dni od dnia zarządzenia wyborów.
Przypisy: 1
§ 1.
W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych danej rady przed upływem kadencji lub wyborów nowej rady z przyczyn określonych w ustawach, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny. Przepisy art. 371 zarządzanie wyborów do rad, stosuje się odpowiednio, z tym że w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze od przewidzianych w kodeksie.
§ 2.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów, o których mowa w § 1, wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, na obszarze działania rady, do której wybory mają być przeprowadzone.
§ 1.
Liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w kodeksie oraz ustawach odrębnych.
§ 2.
Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374 ogłoszenie zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych wybieranych do rad.
Zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się niezwłocznie każdej właściwej radzie i komisarzowi wyborczemu oraz przesyła do Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 1.
W przypadku, o którym mowa w art. 372 zarządzenie przedterminowych wyborów rady lub wyborów nowej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, ustala liczbę radnych wybieranych do danej rady na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego zarządzenie o wyborach.
§ 2.
Liczbę radnych wybieranych do danej rady podaje się w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 372 zarządzenie przedterminowych wyborów rady lub wyborów nowej rady § 2.
Kadencja radnych i rad wybranych w wyborach, o których mowa w art. 372 zarządzenie przedterminowych wyborów rady lub wyborów nowej rady, upływa z dniem zakończenia kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371 zarządzanie wyborów do rad.
Wyborów, o których mowa w art. 372 zarządzenie przedterminowych wyborów rady lub wyborów nowej rady, nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą funkcję rady do końca kadencji.
§ 1.
W wyborach do rady komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami wydatków określonymi na zasadach, o których mowa w § 2 i 3.
§ 2.
Limit wydatków ustala się, mnożąc kwotę, o której mowa w § 3, przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów.
§ 3.
Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:
1)
w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców - 1000 złotych; (obecnie 1344,16 - kwota podana zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.134)
2)
w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - 1200 złotych; (obecnie: 1613,00 - Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.134).
3)
w wyborach do rady powiatu - 2400 złotych; (obecnie: 3225,99 - kwota podana zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.134).
4)
w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu - 3600 złotych; (obecnie: 4838,99 - kwota podana zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.134).
5)
w wyborach do sejmiku województwa - 6000 (obecnie: 8064,98 - kwota podana zgodnie z § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.134)..
§ 1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podwyższy kwotę, o której mowa w art. 378 limit wydatków komitetów wyborczych na agitację wyborcza w wyborach do rady § 3, w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 %, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.
§ 2.
Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w § 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...